Relasjon og medvirkning

MDV6200 har undervisning siste gang vår 2018

Kompetanse i relasjonsarbeid er viktig for fagpersoner i møte med barn, unge og familier med hjelpebehov. Dette krever ferdigheter i kommunikasjon og samhandling /samspill, samt kunnskap om og forståelse av egen rolle, om medvirkningsprosesser og kontekstens betydning.

Målgruppe:

Ansatte i kommunale og statlige tjenester innen helse-, sosial-, eller utdanningssektoren som jobber med barn, unge og familier

Kursbeskrivelse:

Kurset skal bidra til å utvikle og styrke deltakerens forståelse av følgende tema:

 • Begreper og praksis knyttet til relasjon og medvirkning
 • Kommunikasjon, samspill og rolleforståelse
 • Barneperspektivet og barnets perspektiv
 • Plikt, etikk og rettigheter i møte med barn og unge og familier (etiske og juridiske føringer for fagutøvelse)
 • Medvirkningsprosesser (kunnskap og ferdigheter/metodikk).'
 • Erfaringsbasert fagkunnskap og brukerhistorier

Læringsmål:

Kunnskap

Etter fullført kurs skal deltakeren

 • oppnå inngående kunnskap om: relasjonsarbeid, kommunikasjon, medvirkning, samspill- og medvirkningsprosesser i ulike sammenhenger.
 • ha kunnskap om ivaretakelse av barnets perspektiv samt lovverk og rettsprinsipper som stadfester tjenestemottakerens rett til medvirkning.

Ferdigheter

Etter fullført kurs skal deltakeren kunne:

 • planlegge og gjennomføre samspillsprosesser med barn, unge og familier.
 • anvende metoder for å fremme god kommunikasjon og medvirkning.
Generell kompetanse:
 
Etter fullført kurs skal deltakeren ha:
 • økt kompetanse i å planlegge, vurdere og utøve gode medvirkningsprosesser med utgangspunkt i etisk forsvarlighet og forståelse for barnets beste interesser og rettsprinsippet
 • kompetanse i å analysere samspillsrelasjoner og en grunnforståelse for det emosjonelle samspillets betydning for å kunne yte faglig god hjelp.

Kurset kan inngå i: 

Kurset kan inngå i flere videreutdanninger i barn og unges psykiske helse og i erfaringsbasert masterprogram i barn og unges psykiske helse. 

Eksamensbeskrivelse:

Dato: 29.05.2018
2-dagers individuell hjemmeeksamen 29. - 30. mai 2018.

Eksamenskrav: 80% obligatorisk oppmøte på samling og skriftlige innleveringer hvert semester.

Karakterskala: A - F

Tid og sted for kurs/samlinger:

Kurset har seks obligatoriske samlinger á to dager høsten 2017 og våren 2018 i Trondheim.

Første samling: 21. og 22. september

Andre samling: 31. oktober og 1. november

Tredje samling: 21. og 22. november

Samlingsdatoer for våren 2018 er:

Første samling: 01. og 02. februar

Andre samling: 13. og 14. mars

Tredje samling: 05. og 06. april

 

Kursavgift:

5000 Kr
Kursavgift info: I tillegg kommer semesteravgift til NTNU og utgifter til pensum og reise.

Søknadsfrist:

01.05.2017

Fagansvarlig/Forelesere:

Gro Ulset
Forsker, Regionalt kunnskapssenter for barn og unges - Psykiske helse og barnevern
Telefon: 73 55 63 73
Epost: gro.ulset@ntnu.no

Liv Anne Mikkelborg
Regionalt kunnskapssenter for barn og unges - Psykiske helse og barnevern
Telefon: 73 55 15 08
Epost: liv.a.mikkelborg@ntnu.no

Kontakt:

Varshita Venkatesh
NTNU VIDERE
Telefon: 73 59 53 44
Epost: videre@ntnu.no

Studieveiledning
Regionalt kunnskapssenter for barn og unge - Psykisk helse og barnevern
Epost: studieveileder@rkbu.ntnu.no

Kursform/Undervisning:

Samlings- og nettbasert

Opptakskrav:


1. Bachelor eller tilsvarende utdanning (180 studiepoeng) innenfor følgende fagområder: Barnevernpedagogikk, ergoterapi, barnehagelærer, lærer, sosionom, vernepleie, sykepleie, psykologi, medisin.

Søkere med annen type utdanning kan tas opp etter individuell vurdering.

2. Minst to års relevant yrkeserfaring etter endt bachelor

3. Under studieåret må deltagerne være i minimum 50 % stilling med barn, unge og familier. Dette er med på å sikre en aktiv integrering av teori og metoder i direkte arbeid.

Dokumentasjon lastes opp når du søker, du kan laste opp dokumentasjon fram til søknadsfristen går ut.
Krav til dokumentasjon

Anbefalte forkunnskaper:

Det anbefales at kursene MDV6201 og MDV6202 (eller tilsvarende), tas i forkant, alternativt parallelt med dette kurset.

Mer informasjon:

Fakultet: Fakultet for medisin og helsevitenskap

Pensumlitteratur/kursmateriell:

Litteraturliste publiseres på Blackboard ved kursstart.

Dataverktøy el. programvare som benyttes: Blackboard

Praktiske opplysninger:

Kursdetaljer

Startdato: 21.09.2017
Slutt: 01.06.2018

Søknadsfrist: 01.05.2017

Kursavgift: 5000 Kr

Studiepoeng: 15

Emnekode: MDV6200

Undervisningssted: Trondheim

Arrangør: NTNU i Trondheim

Eksamen: 29.05.2018

Det er dessverre for sent å søke på dette kurset. Du kan finne alternative kurs på våre nettsider.

Hold deg oppdatert

Nyhetsbrev fra NTNU VIDERE gir deg informasjon om videreutdanning og og deltidsstudier.