Barn og unges psykiske helse - Del I: Normalutvikling i et systemperspektiv 0-23 år

Foto: Thinkstock

Deltageren skal få en bred innsikt i en utviklingsforståelse av barn og unges psykiske helse (0 - 23 år) i form av transaksjonsprosesser mellom genetikk/biologi, individpsykologi. relasjoner, og kulturfaktorer, med særlig vekt på omsorg, samspill og tilknytning.

Målgruppe:

Fagpersoner som jobber med barn, unge og deres foresatte i kommuner, fylkeskommuner, spesialisthelsetjeneste, statlige tjenester og institusjoner.

Kursbeskrivelse:

Faglig innhold:

Kurset skal gi en grunnforståelse av normalutvikling hos barn og unge i alderen 0-23 år. 

Læringsmål:

Kunnskap:

Etter å ha gjennomført kurset skal deltageren 

 • kunne beskrive hvordan fenomenet psykisk helse kommer til uttrykk og variere med alder
 • kunne beskrive samspillet mellom gener og miljø eller i form av hjernens utvikling og stress
 • kunne beskrive hvordan ulike erfaringer vil kunne påvirke barn og unge ulikt gjennom utviklingsforløpet, avhengig av individuelle og kontekstuelle faktorer
 • kunne gjøre rede for vårt fysiologiske utgangspunkt
 • kunne fremvise kunnskap om aldersadekvat utvikling og om viktigheten av lærer-barn relasjon
 • ha kunnskap om mestring, livskvalitet, velvære, pubertet, nevroutvikling og sosiale utfordringer i ungdomstiden.

Ferdigheter:

Etter å ha gjennomført kurset skal deltageren 

 • ha kunnskap om hvordan man finner litteratur på biblioteket og nettet
 • kunne å lese faglitteratur og gjengi dette med korrekt referanse
 • kunne skrive en emneoppgave på akademisk nivå.

Generell kompetanse:

Etter å ha gjennomført kurset skal deltageren 

 • gjenkjenne tegnene på normalutvikling og når det går over til at barn og unge slite psykisk på ulike alderstrinn
 • kunne bruke transaksjonsmodellen i forståelse av barn/unge og deres familier
 • ha ferdigheter i å vurdere når omsorg er god nok og når de burde sende bekymringsmelding til barnevernet

Undervisning:

Forelesninger, gruppearbeid, studentpresentasjoner og mappeoppgaver/skriftlige innleveringer. 

Tre samlinger á to dager høsten 2017.

Videreutdanning og masterprogram i barn og unges psykiske helse:

MDV6201 er et obligatorisk grunnlagsemne for dem som skal ta videreutdanning eller masterprogram i barn og unges psykiske helse.

Kurset kan tas frittstående uten at deltageren er tatt opp til masterprogrammet. Det anbefales at man tar MDV6201 før man tar MDV6202 og fordypningsemner.

Eksamensbeskrivelse:

Dato: 15.11.2017
Skriftlig hjemmeeksamen

Karakterskala: A - F

Eksamenskrav: 80 % obligatorisk oppmøte. Gjennomført egenaktivitet i grupper og seminarer. Godkjenning av skriftlig innlevering.

Tid og sted for kurs/samlinger:

Tre obligatoriske samlinger á to dager i Trondheim høsten 2017.

Første samling: 14. og 15. september

Andre samling: 3. og  4. oktober             

Tredje samling: 2. og 3. november

Kursavgift:

2000 Kr
Kursavgift info: I tillegg kommer semesteravgift til NTNU.

Søknadsfrist:

01.05.2017

Fagansvarlig/Forelesere:

May-Britt Drugli
Professor, Regionalt kunnskapssenter for barn og unges - Psykiske helse og barnevern
Telefon: 73 55 15 06
Mobil: 41 64 58 38
E-post: may.b.drugli@ntnu.no

Kontakt:

Varshita Venkatesh
NTNU VIDERE
Telefon: 73 59 53 44
E-post: may.b.drugli@ntnu.no

Studieveiledning
Regionalt kunnskapssenter for barn og unges psykiske helse og barnevern (RKBU)
Telefon: 73 55 15 00
E-post: studieveileder@rkbu.ntnu.no

Kursform/Undervisning:

Samlings- og nettbasert

Opptakskrav:


1. Bachelor eller tilsvarende utdanning (180 studiepoeng) innenfor følgende fagområder: Barnevernpedagogikk, ergoterapi, barnehagelærer, lærer, sosionom, vernepleie, sykepleie, psykologi, medisin.

Søkere med annen type utdanning kan tas opp etter individuell vurdering.

2. Minst to års relevant yrkeserfaring etter endt bachelor

3. Under studieåret må deltagerne være i minimum 50 % stilling med barn, unge og familier. Dette er med på å sikre en aktiv integrering av teori og metoder i direkte arbeid.

Dokumentasjon lastes opp når du søker, du kan laste opp dokumentasjon fram til søknadsfristen går ut.
Krav til dokumentasjon

Mer informasjon:

Fakultet: Fakultet for medisin og helsevitenskap

Pensumlitteratur/kursmateriell:

Oppgis ved studiestart

Dataverktøy el. programvare som benyttes: Blackboard

Praktiske opplysninger:

Kursdetaljer

Startdato: 14.09.2017
Slutt: 16.11.2017

Søknadsfrist: 01.05.2017

Kursavgift: 2000 Kr

Studiepoeng: 7,5

Emnekode: MDV6201

Undervisningssted: Trondheim

Arrangør: NTNU i Trondheim

Eksamen: 15.11.2017

Det er dessverre for sent å søke på dette kurset. Du kan finne alternative kurs på våre nettsider.

Hold deg oppdatert

Nyhetsbrev fra NTNU VIDERE gir deg informasjon om videreutdanning og deltidsstudier.

Fornavn
Etternavn
Epostadresse