Observasjon og kartlegging av sped- og småbarns psykiske helse

Foto: Thinkstock

Dette emnet gir deg grundig teoretisk og praktisk innføring i ulike metoder for observasjon og kartlegging av de minste barna. Du vil få mulighet til å praktisere metodene og verktøyene underveis slik at du har ferdigheter i bruk av disse etter eksamen.

Målgruppe:

Fagpersonell i kommunale og statlige tjenester, og institusjoner som primært arbeider med barn, unge og familiers psykiske helse og omsorg.

Kursbeskrivelse:

Emnet skal gi kunnskap om og ferdigheter i observasjons- og kartleggingsmetoder innen feltet sped- og småbarns psykiske helse.

Aktuelle kartleggingsverktøy og observasjonsmetoder er: ASQ/ASQ:SE, Med blikk på barnet og Working model of the child interview. Det vil i tillegg bli undervist i diagnoseverktøyet DC:0-5, bruk av ulike pedagogiske verktøy i arbeid i barnehage, anamnese og fremmedromsituasjon.

Læringsmål

Kunnskaper:

Etter fullført emne skal studenten ha økt kunnskap om ulike observasjonsmetoder og kartleggingsmetodikk og deres bruksområder. Studenten skal tilegne seg nyansert og reflektert innsikt i ulike sider ved anvendelsen av disse.

Ferdigheter:

Etter fullført emne skal studenten ha utviklet ferdigheter i bruk av utvalgte kartleggingsverktøy og observasjonsmetodikk og kunne identifisere tidlige tegn på skjevutvikling hos sped og småbarn.
 

Generell kompetanse:

Etter fullført emne skal studenten ha generell kompetanse i observasjons- og kartleggingsmetodikk av sped- og småbarns psykiske helse som grunnlag for intervensjon i et kontekstuelt perspektiv.

Undervisning:

Undervisningsformer: forelesninger, gruppearbeid, veiledning og ferdighetstrening. Det presiseres at obligatoriske arbeidskrav med vurdering bestått/ikke bestått brukes som evalueringsform for å vurdere om kandidaten får gå opp til eksamen. Alle arbeidskrav må bestås.

Videreutdanning og masterprogram i barn og unges psykiske helse:

Emnet kan inngå masterprogrammet i psykisk helse, studieretning barn og unges psykisk helse og barnevern. Det anbefales at MDV6260 er gjennomført og bestått før man tar dette emnet.

Eksamensbeskrivelse:

2 dagers skriftlig hjemmeeksamen

Karakterskala: A -F
Eksamenskrav: 80 % obligatorisk oppmøte på samlinger og 100% obligatorisk oppmøte på veiledningene. Refleksjonsnotat og transkribert intervju godkjent/ikke godkjent, fremlegg av erfaringer observasjonspraksis godkjent/ikke godkjent.

Tid og sted for kurs/samlinger:

Kurset har normalt seks samlinger á to dager høstsemesteret og to dager vårsemesteret.

Samling 1: 6. og 7. september
Samling 2: 25. og 26. oktober
Samling 3: 6. og 7. desember

Alle samlingene er obligatoriske og finner sted i Trondheim.

Kursavgift:

8000 Kr

Søknadsfrist:

01.05.2018

Fagansvarlig/Forelesere:

Silja Berg Kårstad
Førsteamanuensis, Regionalt kunnskapssenter for barn og unges - Psykiske helse og barnevern
Epost: silja.b.karstad@ntnu.no

Kjersti Sandnes
Universitetslektor, Regionalt kunnskapssenter for barn og unges - Psykiske helse og barnevern
Epost: kjersti.sandnes@ntnu.no

Kontakt:

Stine Mari Harildstad
NTNU Videre
Telefon: 73 59 53 44
Epost: stine.harildstad@ntnu.no

Studieveiledning
Regionalt kunnskapssenter for barn og unge - Psykisk helse og barnevern
Telefon: 73 55 15 01
Epost: studieveileder@rkbu.ntnu.no

Kursform/Undervisning:

Samlings- og nettbasert

Opptakskrav:


1. Bachelor eller tilsvarende utdanning (180 studiepoeng) innenfor følgende fagområder: Barnevernpedagogikk, ergoterapi, barnehagelærer, lærer, sosionom, vernepleie, sykepleie, psykologi, medisin.

Søkere med annen type utdanning kan tas opp etter individuell vurdering.

2. Minst to års relevant yrkeserfaring etter endt bachelor

Det er sterkt anbefalt at du jobber i minimum halv stilling innenfor barn og unges psykiske helse. Dette er med på å sikre en aktiv integrering av teori og metoder i direkte arbeid.

Dokumentasjon lastes opp når du søker, du kan laste opp dokumentasjon fram til søknadsfristen går ut.
Krav til dokumentasjon

Anbefalte forkunnskaper:

Det anbefales at MDV6260 er gjennomført og bestått før du tar dette emne.

Mer informasjon:

Fakultet: Fakultet for medisin og helsevitenskap

Pensumlitteratur/kursmateriell:

Oppgis ved studiestart

Dataverktøy el. programvare som benyttes: Blackboard

Praktiske opplysninger:

Kursdetaljer

Startdato: 06.09.2018
Slutt: 07.12.2018

Søknadsfrist: 01.05.2018

Kursavgift: 8000 Kr

Studiepoeng: 15

Emnekode: MDV6213

Undervisningssted: Trondheim

Arrangør: NTNU i Trondheim

Søk dette kurset nå

Hold deg oppdatert

Nyhetsbrev fra NTNU VIDERE gir deg informasjon om videreutdanning og og deltidsstudier.