Observasjon og kartlegging av sped- og småbarns psykiske helse

Foto: Thinkstock

Dette emnet gir deg grundig teoretisk og praktisk innføring i ulike metoder for observasjon og kartlegging av de minste barna. Du vil få mulighet til å praktisere metodene og verktøyene underveis slik at du har ferdigheter i bruk av disse etter eksamen.

Søknadsfrist: 01.05.2018

Målgruppe:

Fagpersonell i kommunale og statlige tjenester, og institusjoner som primært arbeider med barn, unge og familiers psykiske helse og omsorg.

Kursbeskrivelse:

Emnet skal gi kunnskap om og ferdigheter i observasjons- og kartleggingsmetoder innen feltet sped- og småbarns psykiske helse.

Aktuelle kartleggingsverktøy og observasjonsmetoder er: ASQ/ASQ:SE, Med blikk på barnet og Working model of the child interview. Det vil i tillegg bli undervist i diagnoseverktøyet DC:0-5, bruk av ulike pedagogiske verktøy i arbeid i barnehage, anamnese og fremmedromsituasjon.

Læringsmål

Kunnskaper:

Etter fullført emne skal studenten ha økt kunnskap om ulike observasjonsmetoder og kartleggingsmetodikk og deres bruksområder. Studenten skal tilegne seg nyansert og reflektert innsikt i ulike sider ved anvendelsen av disse.

Ferdigheter:

Etter fullført emne skal studenten ha utviklet ferdigheter i bruk av utvalgte kartleggingsverktøy og observasjonsmetodikk og kunne identifisere tidlige tegn på skjevutvikling hos sped og småbarn.
 

Generell kompetanse:

Etter fullført emne skal studenten ha generell kompetanse i observasjons- og kartleggingsmetodikk av sped- og småbarns psykiske helse som grunnlag for intervensjon i et kontekstuelt perspektiv.

Undervisning:

Undervisningsformer: forelesninger, gruppearbeid, veiledning og ferdighetstrening. Det presiseres at obligatoriske arbeidskrav med vurdering bestått/ikke bestått brukes som evalueringsform for å vurdere om kandidaten får gå opp til eksamen. Alle arbeidskrav må bestås.

Master i psykiske helse:

Emnet kan etter søknad inngå i master i psykisk helse, studieretning barn og unges psykisk helse og barnevern.

Eksamensbeskrivelse:

2 dagers skriftlig hjemmeeksamen

Karakterskala: A -F
Eksamenskrav: 80 % obligatorisk oppmøte på samlinger og 100% obligatorisk oppmøte på veiledningene. Refleksjonsnotat og transkribert intervju godkjent/ikke godkjent, fremlegg av erfaringer observasjonspraksis godkjent/ikke godkjent.

Tid og sted for kurs/samlinger:

Kurset har normalt seks samlinger á to dager. 3 samlinger i  høstsemesteret og 3 samlinger i vårsemesteret.

Samling 1: 6. og 7. september
Samling 2: 25. og 26. oktober
Samling 3: 6. og 7. desember

Samlingsdatoer for våren 2019 er ikke fastsatt enda.

Alle samlingene er obligatoriske og finner sted i Trondheim.

Kursavgift:

8000 Kr

Fagansvarlig/Forelesere:

Silja Berg Kårstad
Førsteamanuensis, Regionalt kunnskapssenter for barn og unges - Psykiske helse og barnevern
Epost: silja.b.karstad@ntnu.no

Kjersti Sandnes
Universitetslektor, Regionalt kunnskapssenter for barn og unges - Psykiske helse og barnevern
Epost: kjersti.sandnes@ntnu.no

Kontakt:

Stine Stenhaug
NTNU Videre
Telefon: 73 59 53 44
Epost: videre@ntnu.no

Studieveiledning
Regionalt kunnskapssenter for barn og unge - Psykisk helse og barnevern
Telefon: 73 55 15 01
Epost: studieveileder@rkbu.ntnu.no

Kursform/Undervisning:

Samlings- og nettbasert

Opptakskrav:


1. Bachelor eller tilsvarende utdanning (180 studiepoeng) innenfor følgende fagområder: Barnevernpedagogikk, ergoterapi, barnehagelærer, lærer, sosionom, vernepleie, sykepleie, psykologi, medisin.

Søkere med annen type utdanning kan tas opp etter individuell vurdering.

2. Minst to års relevant yrkeserfaring etter endt bachelor

Det er sterkt anbefalt at du jobber i minimum halv stilling innenfor barn og unges psykiske helse. Dette er med på å sikre en aktiv integrering av teori og metoder i direkte arbeid.

Dokumentasjon lastes opp når du søker, du kan laste opp dokumentasjon fram til søknadsfristen går ut.
Krav til dokumentasjon

Ved flere søkere enn plasser rangeres kvalifiserte søkere etter antall års relevant yrkeserfaring etter endt bachelor

Anbefalte forkunnskaper:

Det anbefales at MDV6260 er gjennomført og bestått før du tar dette emne.

Mer informasjon:

Fakultet: Fakultet for medisin og helsevitenskap

Pensumlitteratur/kursmateriell:

Oppgis ved studiestart

Dataverktøy el. programvare som benyttes: Blackboard

Praktiske opplysninger:

Kursdetaljer

Startdato: 06.09.2018

Søknadsfrist: 01.05.2018

Kursavgift: 8000 Kr

Studiepoeng: 15

Emnekode: MDV6213

Undervisningssted: Trondheim

Arrangør: NTNU i Trondheim

Det er dessverre for sent å søke på dette kurset. Du kan finne alternative kurs på våre nettsider.

Hold deg oppdatert

Nyhetsbrev fra NTNU VIDERE gir deg informasjon om videreutdanning og deltidsstudier.