Barn og unges psykiske helse - Del II: Skjevutvikling og psykiske lidelser 0-18 år

MDV6202 har undervisning siste gang vår 2018. Emnet erstattes av MDV6215 - Barn og unges psykiske helse.

Ønsker du å lære mer om psykiske vansker og lidelser hos barn og unge?
Dette kurset vil gi deg en forståelse av hvordan samspillet mellom risiko- og beskyttelsesfaktorer kan føre til skjevutvikling og psykiske lidelser. Du vil også lære om symptomer og problemer ved de vanligste psykiske lidelsene hos barn og unge.

Målgruppe:

Ansatte i spesialisthelsetjenester, i kommunale eller statlige tjenester, spesialisert barnevern og institusjoner som primært arbeider med barn, unge og familiers psykiske helse og omsorg innen helse-, sosial- eller utdanningssektoren.

Kursbeskrivelse:

Kurset skal gi en bred innsikt i beskyttelsesfaktorer og risiko, og hvordan dette kan komme til uttrykk i psykiske vansker og lidelser hos barn og unge. Kurset skal også gi kunnskap om de vanligste psykiske lidelsene hos barn og unge.

Læringsmål:

Kunnskaper
Etter fullført kurs skal deltakeren:
 • ha kunnskap om viktige risiko- og resiliensfaktorer som har betydning for psykisk skjevutvikling hos barn og unge, og som er bygd på en utviklingsforståelse.
 • kunne beskrive mekanismer for skjevutvikling basert på teori om biologiske, psykologiske og sosiale forhold
 • ha oversikt over epidemiologiske forhold ved ulike psykiske lidelser
 • kunne beskrive symptomer og problemer ved de vanligste barne- og ungdomspsykiatriske tilstander fra et biopsykososialt perspektiv
Ferdigheter
Etter fullført kurs skal deltakeren:
 • selvstendig kunne analysere og drøfte anvendelse av utviklingsforståelsen på konkrete eksempler (kasus) på skjevutvikling
 • kunne gjenkjenne skjevutvikling knyttet til alder, forstå barnet/ungdommen i familien og andre kontekster, og vurdere behov for tiltak i eller utenfor familien
Generell kompetanse
Etter fullført kurs skal deltakeren:
 • ha en bred forståelse av skjevutvikling og hvordan psykisk helse kommer til uttrykk og variere med alder
 • ha en forståelse av hvordan ulike erfaringer kan påvirke barn og unge ulikt gjennom utviklingsløpet, avhengig av individuelle og kontekstuelle faktorer
 • kunne ta i bruk oppdatert forskningslitteratur ved vurdering av skjevutvikling 


Masterprogram i barn og unges psykiske helse:

Kurset MDV6202 er et obligatorisk grunnlagsemne for de som skal ta master i barn og unges psykiske helse.

Eksamensbeskrivelse:

Dato: 15.05.2018
Skriftlig hjemmeeksamen 15. - 16. mai 2018. Utlevering kl. 09.00, 15. mai og innlevering frist er kl. 09.00, 16. mai.
Eksamenskrav: 80 % obligatorisk oppmøte og godkjent emneoppgave.
Karakterskala: A-F

Tid og sted for kurs/samlinger:

Kurset har tre obligatoriske samlinger á to dager ved Regionalt Kunnskapssenter for Barn og Unge, RKBU, i Trondheim våren 2018.

Samlingsdatoer:

 • 30. og 31. januar
 • 15. og 16. mars
 • 19. og 20. april

Kursavgift:

2000 Kr
Kursavgift info: I tillegg kommer semesteravgift til NTNU og utgifter til pensumlitteratur.

Søknadsfrist:

15.11.2017

Fagansvarlig/Forelesere:

Nina Jakhelln Laugen
Førsteamanuensis, Regionalt kunnskapssenter for barn og unges psykiske helse og barnevern (RKBU)
Epost: nina.jakhelln.laugen@ntnu.no

Kontakt:

Studieveiledning
Regionalt kunnskapssenter for barn og unge - Psykisk helse og barnevern (RKBU)
Telefon: 73 55 15 05
Epost: nina.jakhelln.laugen@ntnu.no

Varshita Venkatesh
NTNU VIDERE
Telefon: 73 59 53 44
Epost: videre@adm.ntnu.no

Kursform/Undervisning:

Samlings- og nettbasert

Opptakskrav:


1. Bachelor eller tilsvarende utdanning (180 studiepoeng) innenfor følgende fagområder: Barnevernpedagogikk, ergoterapi, barnehagelærer, lærer, sosionom, vernepleie, sykepleie, psykologi, medisin.

Søkere med annen type utdanning kan tas opp etter individuell vurdering.

2. Minst to års relevant yrkeserfaring etter endt bachelor

3. Under studieåret må deltagerne være i minimum 50 % stilling med barn, unge og familier. Dette er med på å sikre en aktiv integrering av teori og metoder i direkte arbeid.

Dokumentasjon lastes opp når du søker, du kan laste opp dokumentasjon fram til søknadsfristen går ut.
Krav til dokumentasjon

Anbefalte forkunnskaper:

Kurset kan tas frittstående. Det anbefales derimot at man tar MDV6201 før man tar MDV6202.

Mer informasjon:

Fakultet: Fakultet for medisin og helsevitenskap

Pensumlitteratur/kursmateriell:

Pensum oppgis på Blackboard ved studiestart.

Dataverktøy el. programvare som benyttes: Blackboard

Praktiske opplysninger:

Kursdetaljer

Startdato: 30.01.2018

Søknadsfrist: 15.11.2017

Kursavgift: 2000 Kr

Studiepoeng: 7,5

Emnekode: MDV6202

Undervisningssted: Trondheim

Arrangør: NTNU i Trondheim

Eksamen: 15.05.2018

Det er dessverre for sent å søke på dette kurset. Du kan finne alternative kurs på våre nettsider.

Hold deg oppdatert

Nyhetsbrev fra NTNU VIDERE gir deg informasjon om videreutdanning og og deltidsstudier.