Karriererådgivning for privat og offentlig virksomhet

Hvordan veilede mennesker til å velge riktig utdanning og gjøre gode yrkesvalg?

Målgruppe:

- Ledere, HR-ansvarlige og personalkonsulenter i privat og offentlig virksomhet - Studieveiledere, skolerådgivere og lærere - Karriereveiledere i NAV og attføringsbedrifter - Bemannings- og rekrutteringspersonell - Andre yrkesgrupper med interesse for karriereutvikling - Studenter med ønske om kunnskap om veiledning og rådgivning

Kursbeskrivelse:

Bakgrunn
Mange foretar utdannings- og yrkesvalg som harmonerer lite med personlige forutsetninger. De mangler den oversikt og dømmekraft som trengs for å foreta meningsfull framtidsplanlegging. Vi vet at ugunstige utdannings- og yrkesvalg bidrar sterkt til vantrivsel, svak produktivitet og til at utdanningen ikke fullføres.

 

 

Kursinnhold

Karriererådgivning for privat og offentlig virksomhet ved NTNU gir en innføring i teori om karriererådgiving med vekt på kognitiv teori, personlighetsbegreper, person-miljø-samspill, beslutningsteori, testteori, narrativ teori og selvaktiv læring. Deltakerne får trening i basale kommunikasjonsferdigheter og supervisert trening i å bruke Profråd-instrumenter for kartlegging av valgforutsetninger og annet undervisningsmateriell knyttet til Profråd-programmet.

 

En legger vekt på karriereveiledning som et personutviklende prosjekt, med vekt på beslutningskompetanse og karrieremodenhet. Når det gjelder valgforutsetninger, fokuseres det på tema som profil med hensyn til yrkespersonlighet, grad av valgusikkerhet, evnebruks- og verdipreferanser, beslutningsstil, personlige barrierer og karrieremodenhet.

 

Faglig innhold 

 • Grunnleggende rådgivningsferdigheter i sammenheng med teoretiske perspektiver
 • Grunnleggende karriereteorier og hvordan en i rådgivning kan utvikle valg- og beslutningskompetanse i forhold til fremtidsplanlegging
 • Trening og utvikling av oppmerksomhets- og påvirkningsferdigheter
 • Helhetlig karriererådgivning


Læringsmål

Kunnskaper

Studenten skal ha

 • kunnskap om bakgrunns- og karriereteorier knyttet til karriereverktøyet Profråd
 • kunnskap om relasjonssentrert karriererådgivning, beslutnings- og testteori, samt utviklingspsykologisk, kognitiv og narrativ teori
 • kunnskap om læringsteori

Ferdigheter

Studenten skal kunne

 • anvende aktuell teori i praksis knyttet til rådgiverrollen i møte med klienten  
 • anvende nettbasert verktøy og teknologisk utstyr i sitt rådgivningsarbeid
 • anvende oppmerksomhets- og påvirkningsferdigheter i rådgivningsrelasjonen

Generell kompetanse

Studenten skal 

 • ha en helhetlig og eklektisk tilnærming til karriererådgivning i et livslangt perspektiv
 • ha innsikt i utvikling av beslutningskompetanse for fremtidsplanlegging
 • kunne reflektere over bruk og tolkning av testverktøy

 

Undervisning
Kurset har en fire-dagers samling. Innholdet i kurset fokuserer på teori, praksis og problembasert læring. Praktisk opplæring skjer bl.a. ved at videofilmet karriererådgiving med reelle testpersoner gjennomføres i løpet av kurset. Deltakerne samarbeider og gir hverandre tilbakemeldinger.

 

Forelesere
Kristin Landrø, NTNU

Eksamensbeskrivelse:

Hjemmeeksamen: Eksamen gjennomføres som individuell hjemmeeksamen med innleveringsfrist ca seks uker etter kursslutt. Eksamen baserer seg på teori, egne erfaringer med testverktøyet og refleksjon rundt dette. Eksamenskrav: Deltakelse på samling, forelesninger og praktiske øvelser, med 80 % oppmøte. Etter avsluttet undervisning: Gjennomføring av minimum tre, maksimum fem, Profrådtester med egne klienter.

Tid og sted for kurs/samlinger:

En samling på fire dager 25. - 28. april 2016. Samlingen vil finne sted ved NTNU Dragvoll i Trondheim.

Kursavgift:

12000 Kr
Kursavgift info: I tillegg kommer semesteravgift, og studentene må selv dekke reise, opphold og utgifter til pensumlitteratur.

Rabatter:

Fast ansatte ved NTNU får 10% reduksjon på kursavgiften, og man må gjøre oss oppmerksom på dette ved at man skriver inn en melding om det i merknadsfeltet når man søker. Ellers ingen rabatter.

Søknadsfrist:

17.03.2016

Fagansvarlig/Forelesere:

Ragnvald Kvalsund
Professor, Institutt for pedagogikk og livslang læring

Kristin Landrø
Universitetslektor, Institutt for pedagogikk og livslang læring
Telefon: 73 59 28 59
E-post: kristin.landro@svt.ntnu.no

Kontakt:

Gunvor V. Singsaas
NTNU VIDERE
Telefon: 73 59 00 66
E-post: videre@adm.ntnu.no

Mer informasjon:

Dataverktøy el. programvare som benyttes: - Deltakelse på kurset gjennom forelesninger, dialog, øvelser i grupper, refleksjoner rundt egen læringsprosess med utgangspunkt i egen kartlegging med karriereverktøyet Profråd, videobasert rådgivning og nettbasert læring. Studiet er nært knyttet opp til praktisk rådgiverarbeid. - Itslearning.

Praktiske opplysninger:

Maks antall 15 deltakere. Det kreves minimum 11 deltakere for at kurset skal gjennomføres. Når du er sertifisert i bruk av verktøyet, er det Management Synergy du henvender deg til for support og kjøp av testtilganger, se Management Synergy. Kurset het tidligere Sertifiseringskurs i Profråd karriereservice (VLR6000). Klikk her for praktisk informasjon som gjelder dette kurset

Referanser:

Kursdeltaker 2015:
Inspirerende forelesere om interessante tema. Genial metodikk med veksling mellom forelesninger og praktiske øvelser.

Kursdeltaker 2015:
Jeg likte godt variasjon i forelesninger, veksling mellom teori, refleksjon og praktiske øvelser, og det var nyttig med tilbakemeldinger fra kursholderne under de praktiske øvelsene.

Kursdeltaker 2015:
Jeg er veldig begeistret for verktøyet og de muligheter det kan skape med hensyn til utvikling av menneske og samfunn.

Kursdetaljer

Startdato: 25.04.2016

Søknadsfrist: 17.03.2016

Kursavgift: 12000 Kr

Studiepoeng: 7,5

Emnekode: RAD6000

Arrangør: NTNU i Trondheim

Kurset er slettet.

Hold deg oppdatert

Nyhetsbrev fra NTNU VIDERE gir deg informasjon om videreutdanning og deltidsstudier.

Fornavn
Etternavn
Epostadresse