Angst og skolevegring

Kurset inngår i en videreutdanning i pedagogisk psykologisk rådgiving.

Målgruppe:

Spesialkurs for ansatte i PPT

Kursbeskrivelse:

Fem til ti prosent av elevene i norsk skole innfrir kriteriene for en eller flere angstlidelser. Forekomsten av angstlidelser er derved like stor som de ulike atferdsvanskene, men de har blitt viet langt mindre oppmerksomhet i skolen. Angstlidelse i tidlig alder er hos mange forløper for flere andre vansker, eksempelvis depresjon, rusproblematikk og atferdsvansker. Forskning viser at tidlig intervenering i forhold til angstlidelser kan forebygge at andre lidelser utvikles. Stortingsmelding 14 fra 2007 understreker tidlig intervenering som et overordnet prinsipp for prioriteringer av tiltak.
Det er lett å overse vanskene til elever med angstlidelser ved at de ofte ikke er belastende for miljøet. Angst påvirker elevers læring, både innlæring og gjenhenting av kunnskap, prestasjoner ved stress/press, samarbeid og samspill med andre. Skolevegring er én spesifikk type angstlidelse og forekommer gjennom hele skoleløpet. Forekomsten synes å øke og en kan forvente flere avisoverskrifter og rettssaker knyttet til hvorvidt elever med skolevegringsproblematikk har fått et godt nok opplæringstilbud. Årsakene til lidelsen er flere og krever ulike intervensjoner. Det er i høy grad et kommunalt ansvar å sikre at elever kommer til opplæringstilbudet skolen gir. Skolevegring kan avvises av spesialisttjenesten ut fra en forventning om at kommunen skal håndtere denne type vanske. Føringer fra Sosial- og helsedirektoratet (2007) er at det kommunale hjelpeapparatet skal jobbe mer kurativt.

Dette kurset har som mål å øke kunnskapen om angstlidelser generelt, men skolevegring spesielt. Kursdeltakerne lærer kartleggingsverktøy og intervensjoner på system- og individnivå. Kursdeltagelse krever at deltakere både har muligheter til og selv vil prioritere å benytte metoden slik at det kommer elever og skolen til nytte.

Program/Kursinnhold – kurset går over to semestre

Del 1: Grunnleggende forståelse.

Samling; 7. februar – 8. februar 2013. 

 • Utvikling av angstlidelser. Forelesningen vil ta for seg sentrale risiko og beskyttende faktorer i utvikling av angstlidelser.
 • Angstlidelser som fenomen i barne- og ungdomsbefolkningen.
 • Ulike angstlidelser hos barn og unge - gjennomgang av ulike diagnoser


Del 2: Kartlegging

Samling mandag 8. april. og tirsdag 9. april2013. Forelesning og øvelser knyttet til intervju

Øvelser/ arbeidskrav:

 • Gjennomføring av intervju med medstudenter
 • Arbeidskrav i etterkant av dagen før neste samling: Gjennomføring av to intervju med elev (klient) i etterkant av samlingen. Gjennomføring av én fullstendig kartlegging med oppsummering og vurderinger: Må godkjennes.

  Del 3: Skolevegring
  To samlinger på til sammen fire dager lagt til høsten 2013 ( 09.-10 september og 01.-02 oktober): Forelesning og øvelser knyttet til intervensjon.
 • To dager forelesning.
 • To dager med øvelser (rollespill, trening), refleksjoner og sammenknytning av teori og egne erfaringer.
 • Pensum: cirka 400 sider - noe engelskspråklig.

Læringsmål:
Kunne de viktigste årsaker til, kjennetegn og opprettholdelsesfaktorer ved ulike former for skolevegring.

Læringsmål:
Planlegge en intervensjon for skolevegring basert på evidensbaserte metoder.
Kjenne til og kunne bruke de viktigste suksesskriterier.

 

Del 4: Erfaringsseminar

En dag lagt til 11. november 2013

Dette er et veiledet erfaringsseminar. For å godkjennes må deltakerne ha gjennomført sertifiseringskrav på tester/kartleggingsskjema, godkjent utredning/kartlegging lagt til bolk 2. Først da kan kursdeltakeren sette i gang intervensjonen på en skole. Intervensjonen skal godkjennes i forkant ved at kursdeltakeren beskriver kasuset (eleven og skolen), og framlegger en plan for intervenering. Kartlegging/utredning skal gjennomføres og framlegges i september 2013, og resultater framlegges for veiledning i grupper og plenum i november 2013. Det skrives så en kort rapport som inkluderer teori, analyse, gjennomføring og evaluering av intervensjonen.

 

Eksamensbeskrivelse:

Prosjektoppgave / rapport, desember 2013

Tid og sted for kurs/samlinger:

Samlingene foregår på NTNU Dragvoll i Trondheim over to semestre, fra 7. februar 2013 frem til 11. november 2013.

Kursavgift:

15000 Kr

Søknadsfrist:

05.12.2012

Fagansvarlig/Forelesere:

Arne Tveit
Universitetslektor, Pedagogisk institutt
Telefon: 92 66 79 68
E-post: arne.tveit@svt.ntnu.no

Jo Magne Ingul
Psykolog, BUP, Innherred sykehus

Kontakt:

Stine Mari Harildstad
NTNU VIDERE
Telefon: 73595344
E-post: stine.harildstad@ntnu.no

Opptakskrav:

Pedagogisk og/eller psykologisk kompetanse på masternivå (120 SP) eller tilsvarende. Det forutsettes videre dokumentert minimum 2 års praksis fra virksomhet der deltakeren har anvendt pedagogisk-psykologisk fagkunnskap

Anbefalte forkunnskaper:

Pensum og tester/kartleggingsverktøy forutsetter allmenne engelskkunnskaper.

Mer informasjon:

Pensumlitteratur/kursmateriell:

Pensum: cirka 700 sider - noe engelskspråklig - 300 sider tilsendes studiedeltakerne i forkant. Pensumet skal være bearbeidet av kursdeltakerne før første samling.

Praktiske opplysninger:

Vi tar forbehold om at kurset får tilstrekkelig påmelding for å kunne bli gjennomført. Det er en øvre grense på 20 for antall deltakere. Studentene må ha et oppmøte på minst 75% for å gå opp til eksamen

Kursdetaljer

Startdato: 07.02.2013
Slutt: 11.11.2013

Søknadsfrist: 05.12.2012

Kursavgift: 15000 Kr

Studiepoeng: 15

Emnekode: PED6020

Arrangør: NTNU i Trondheim

Kurset er slettet.

Hold deg oppdatert

Nyhetsbrev fra NTNU VIDERE gir deg informasjon om videreutdanning og deltidsstudier.

Fornavn
Etternavn
Epostadresse