Videreutdanning, Trondheim

Etter- og videreutdanning i skoleledelse


Leders betydning for skolen og skoleutvikling blir stadig mer fokusert. Det kreves at ledere er aktive pedagogiske ledere, har strategier for kvalitetsutvikling, er vel orientert om endringer i nasjonal skolepolitikk, og er opptatt av samfunnets krav til skolen.

Studiet kan bygges ut til en erfaringsbasert mastergrad i skoleledelse og vil da utgjøre modul 1.Målgruppe

Studiet er for skoleledere og lærere som ønsker lederoppgaver i skolen. Studiet er også velegnet for skoleansvarlige på kommunalt og fylkeskommunalt nivå, og for personer som arbeider eller ønsker å arbeide med utviklingsoppgaver i utdanningssektoren.

Undervisningsform

Nettbasert med samlinger. Det er fire obligatoriske samlinger over to semester. Samlingene finner sted i Trondheim

Kursavgift

Ingen kursavgift.

Hvordan søke opptak?

Søk dette kurset nå

Søknadsfrist 1. mai 2018.

Opptakskrav

 • Lærerutdanning fra universitet eller høgskole.
 • Minimum tre års yrkespraksis i skolen

Dokumentasjon på at du fyller opptakskravet lastes opp på Søknadsweb for NTNU VIDERE i det du søker. Om du ikke har alle dokumentene klare til opplasting når du søker, kan du laste den opp i ettertid, men senest innen søknadsfristen 1. mai.
Lenke til søknadsweb for NTNU VIDERE

Vi trenger kopi av vitnemål fra din lærerutdanning, og attest fra arbeidsgiver som viser at du har minst tre års praksis i skolen.

 Les mer om krav til dokumentasjon her.

Dersom du har stilling i skoleverket med annen utdanningsbakgrunn, vil søknaden bli vurdert særskilt.


Studiets innhold

Studiet består av to kurs:

Emnekode Kurs Studiepoeng
SKOLE6120 Organisasjon og ledelse i skolen 15
SKOLE6121 Skolen i samfunnet 15

 

I Organisasjon og ledelse i skolen får deltakerne kunnskap om:

 • skolen som organisasjon
 • ledelse, med særlig vekt på skoleledelse
 • endring i skolen
 • skole og elevvurdering
 • læreplanteori

Deltakerne vil få kompetanse i å

 • lede skolen som kunnskapsorganisasjon
 • lede utviklingsprosesser i skolen
 • lede utviklingen av et godt miljø for læring i skolen

 

I Skolen i samfunnet får deltakerne kunnskap om:

 • skolens samfunnsmandat, skolens plass i forvaltningen, samt lover og forskrifter som gjelder skolens virksomhet
 • strategier for endring og utvikling i skolen
 • skoleledelse i en digital tid

Deltakerne vil få trening i å analysere virksomheten ved egen skole for å utvikle lederstrategier, i samsvar med lov og forskrift. Deltakerne vil også få grunnleggende kunnskap om vitenskapelige forskningsmetoder og innovasjons- og endringsprosesser.

Arbeidsmengde

Studiet er beregnet til en arbeidsmengde på ca. 800 timer fordelt på samlinger, nettarbeid og pensumlesing.

Veiledning

I forbindelse med oppgaveskriving/ arbeidskrav får studentene veiledning via læringsplattformen Blackboard. Dette skjer både gruppevis og individuelt. Hva det veiledes på og formen på veiledning kan variere modulene imellom.

Eksamen

Hjemmeeksamen. Begge kursene avsluttes med en skriftlig eksamensinnlevering. Begge eksamener er avsluttende, og karaktersettes hver for seg. Kursene kan ha ulike arbeidskrav som ikke skal ha kvalitativ vurdering, men som må godkjennes/innfris før eksamensarbeid vurderes.

Samlinger høst 2018 og vår 2019

 • Første samling: 27.-29. august 2018
 • Andre samling: 15. - 17. oktober 2018
 • Tredje samling: 28. - 30. januar 2019
 • Fjerde samling: 10. - 12. april 2019

Samlingene finner sted i Trondheim


Thu, 15 Feb 2018 10:50:37 +0100

Kontakt

Faglig/administrativ kontaktperson

Bente Sellereite
E-post: bente.sellereite@ntnu.no
Telefon: 977 14 704

Administrativ kontaktperson

Annveig Skurseth
E-post: videre@ntnu.no
Telefon: 918 97 261

Ansvarlig fagmiljø

Studiet er forankret ved Institutt for lærerutdanning.

Hold deg oppdatert

Nyhetsbrev fra NTNU VIDERE gir deg informasjon om videreutdanning og deltidsstudier.