×

Dialogiske praksiser, nettverksmøter og relasjonskompetanse

Videreutdanning, Gjøvik

Dialogiske praksiser, nettverksmøter og relasjonskompetanse

Dialogiske praksiser, nettverksmøter og relasjonskompetanse

Studiet sikter mot å gi en fordypning i kunnskapsgrunnlaget til dialogiske praksiser med fokus på brukermedvirkning, pårørendeinkludering, bedret samhandling og helhetlig tenkning. Videreutdanningen gir 60 studiepoeng og er samlingsbasert. Samlingene arrangeres ved Follo DPS i Ski.

Praktisk info

Det er ikke opptak til dette studiet i 2019, og det ikke avgjort om studiet skal tilbys senere.

bilde dialogiske

Målgruppe

Praktisk informasjon for studiekull 2016/2017

Praktisk informasjon og undervisningsplan for studiekull 2016/2017 (pdf)


Målgruppe

 • Helse- og sosialarbeidere
 • Leger
 • Psykologer
 • Ledere
 • Pedagoger

Studiet er tverrfaglig og tilsikter å imøtekomme behovet for kompetanseoppbygging i utøvelse av dialogiske praksiser.


Undervisningsform

Studiet gjennomføres på deltid over to år. Åtte samlinger á en uke vil bli arrangert i løpet av studiet. Samlingene arrangeres ved Follo DPS i Ski.


Kursavgift

Semesteravgift 510 kr


Hvordan søke opptak

Du søker direkte til NTNU via lokal søknadsweb. Det er ikke opptak til studiet i 2018. Informasjon om neste opptak kommer i februar 2019.

Søk opptak via Søknadsweb


Opptakskrav

Treårig fullført utdanning på høgskole-/ universitetsnivå eller tilsvarende, og ett års relevant yrkespraksis ( (helse- og sosial, skole, ledelse, veiledning, HR, osv.).


Studiets innhold

I dag stilles det større og større krav til offentlige ansatte i både kommune og i spesialisthelsetjenesten til å møte, forstå og hjelpe den enkelte bruker med det han eller hun måtte ønske av bistand. Å utvikle forståelsen og kompetansen i å ta i bruk dialogiske praksiser er en prosess som tar tid. Dette handler om å endre syn og holdninger på hvordan vi kan møte mennesker, hvordan vi lytter til det som sies, på tanker om hva som er rett og galt og ikke minst tilstedeværelse i øyeblikket. Dette handler også om å åpne opp terapirommet og inviterer inn de viktige personer i brukerens sosiale nettverk som samtalepartner og ressurs. Å arbeide med dialogiske praksiser er annen måte å organisere sitt arbeide på.

Nettverksmøter som intervensjon og behandlingsform er i stadig utvikling. Nettverksmøter har vært brukt i skoler, i helsesektoren, i sosialtjenesten, i barneverntjenesten, i kriminalomsorgen og i organisasjonsutvikling. Gjennom «Valdresprosjektet» 1999-2001, anvendte en prosjektgruppe nettverksmøter som terapiform innenfor psykisk helsearbeid. Siden har nettverksmøter blitt tatt i bruk ved flere DPS og det er dannet et eget fagnettverk for bruk av nettverksmøter i Ahus-regionen. Erfaringer fra disse aktivitetene er med og danner grunnlaget for denne videreutdanningen.

Studiet sikter mot å utvikle selvstendige og reflekterte medarbeidere som er i stand til å hjelpe personer basert på et likeverdig samarbeid med alle de berørte parter. Dette betyr at student­ene etter endt utdanning skal kunne:

 • gjennomføre og lede nettverksmøter på en faglig reflektert og troverdig måte
 • kunne identifisere og analysere prosesser i ulike dialogiske praksiser
 • forstå språkets og samtalens betydning for samhandling
 • vurdere teori og metode på en kritisk og reflektert måte
 • synliggjøre etiske vurderinger og valg for seg selv og andre
 • se sin faglige virksomhet i en samfunnsmessig sammenheng

Det legges hovedvekt på;

 • Hvordan dialogen står sentral i det enkelte møtet
 • Hvilken betydning relasjonen har mellom impliserte parter
 • Hvordan nettverksmøtet  kan brukes som arena for læring, krisehåndtering, behandling og utvikling av brukerens, pårørendes og egen kompetanse
 • Hvordan nettverksmøter kan bidra til koordinert tverrfaglig samarbeid og videreutvikling av et helhetlig omsorgsnettverk
 • Hvordan man gjennom dialogen styrker brukerens medvirkning og mobilisere de ressursene som finnes i nettverket
 • Hvordan nettverksmøteledere kan bidra til at gruppeprosessene som finner sted i nettverksmøter fører til utvikling av gjensidige helsefremmende og mestringsskapende relasjoner.

 

Det legges også vekt på å kunne tilby studenter gode læringsbetingelser i et læringsmiljø som bygger opp under de intensjonene som studiet er basert på. Det innebærer utstrakt bruk av studentaktive metoder, refleksjoner gjennom øvelser, oppgaver i tilknytting til egen praksis, og ulike former for drøfting og undervisning mellom studenter og lærere. Det stilles krav om at deltakeren under hele studieforløpet arbeider med pasienter/brukere.

Kontakt

Kontakt

Faglig kontaktperson:
Mark Hopfenbeck

Generelle spørsmål:
studier@gjovik.ntnu.no
 

Samarbeid

Videreutdanningen er et samarbeid mellom NTNU og Avdeling DPS, Ahus