Årsstudium, Gjøvik

Byggesakskolen

Byggesakskolen tar spesielt for seg temaer som berører kommunenes forvaltning av lovverket som regulerer byggesaker. Hvert kurs gir 15 studiepoeng.

Målgruppe

Personer som har noe arbeidserfaring fra gjennomføring av byggesaker, både innen offentlig sektor som byggesaksbehandler og som ansvarlig søker eller prosjektutvikler. 

Undervisningsform

Byggesakskolen har hittil bestått av 4 emner på 15 studiepoeng, som tilsammen dannet en helhet på 60 studiepoeng. Studiemodellen er nå under revidering fra studieåret 2017/18, og studiet vil da hovedsaklig bestå av emnene Byggesaken (15 sp) og Tilsyn (15 sp), tilsammen 30 studiepoeng.

Studiet er organisert som en fleksibel deltidsutdanning. Det betyr en forventet arbeidsinnsats på rundt 15 - 20 timer pr uke i undervisningsperioden per emne. Studiet har obligatorisk oppstartsamling og er ellers nettbasert, noe som innebærer at internett og det elektroniske klasserommet brukes til å formidle faglig innhold, forelesninger og veiledning. Mesteparten av kommunikasjonen mellom lærer og student skjer også ved bruk av internett.

Kursavgift

18 000 kr per emne i studieavgift + semesteravgift.

Hvordan søke opptak

Søknad via lokalt opptak, du søker direkte til NTNU via Søknadsweb. Studenter må søke seg inn på emner de ønsker å ta under Byggesakskolen innen annonserte frister. I Søknadsweb finner du emner som er utlyst under overskriften "Byggesakskolen", under hovedkategori "Enkeltemner". 

Emnet Tilsyn lyses ut våren 2017, med oppstart høsten 2017. Søknadsfrist er 15. april

Søk opptak

Til alle emnene må vi ta forbehold om nok søkere.

Opptakskrav

Generell studiekompetanse, evt. realkompetanse.

Merk at emnet Tilsyn forutsetter at emnet Byggesaken er bestått fra før, eller at man kan dokumentere tilsvarende kompetanse.

Studiets innhold

Studiets overordnede mål er å medvirke til bedre og mer effektive byggeprosesser gjennom å formidle relevant kunnskap til generelt ulike aktører i byggeprosessen, og spesielt kommunale byggesaksbehandlere.

Byggesakskolen er bygget opp av 4 emner, som tilsammen danner en helhet på 60 studiepoeng.

Byggesakskolen tar spesielt for seg temaer som berører kommunenes forvaltning av lovverket som regulerer byggesaker. Normert studieprogresjon er ett emne per semester. Byggesakskolen består av følgende 4 emner:

  • Byggesaken, 15 stp. (vårsemesteret)
  • Tilsyn, 15 stp. (høstsemesteret)
  • Byggeskikk, estetikk og stedsforming, 15 stp. (vårsemesteret)
  • Universell utforming, 15 stp. (høstsemesteret)

Les mer i studieplan med emnebeskrivelser for 2016/17

Kontakt

Faglig kontaktperson:
Fred Johansen

Generelle spørsmål:
studier@gjovik.ntnu.no

 

Det er våren 2017 mulig å søke opptak til emnet Tilsyn, med oppstart høsten 2017.

Søknadsfrist er 15. april

Søk opptak

Vi tar forbehold om nok søkere.

Hold deg oppdatert

Nyhetsbrev fra NTNU VIDERE gir deg informasjon om videreutdanning og deltidsstudier.

Fornavn
Etternavn
Epostadresse