Videreutdanning, Trondheim

Bevegelsesvitenskap

Studiestart 2018

Studiestart er mandag 3. september kl. 12:30 i rom BU201 (Tungasletta 2). 

Ny student - hva du må gjøre, og i hvilken rekkefølge

Du vil finne mer informasjon om studiet og oppstart i e-læringsplatformen Blackboard etter at du har aktivert brukerkontoen din.


Om bevegelsesvitenskap

Bevegelsesvitenskap (Human Movement Science) er systematiske studier av bevegelse hos mennesker. Sentrale spørsmål innen Bevegelsesvitenskap er hvordan og hvorfor mennesker beveger seg, samt hvilke faktorer som begrenser eller muliggjør bevegelser.


Opptakskrav

Bachelor i enten ergoterapi, fysioterapi, sykepleie, idrettsvitenskap eller bevegelsesvitenskap kvalifiserer for opptak. Søkere med annen tilsvarende utdanningsbakgrunn vurderes særskilt.


Mål for studiet

Mål for studiet er å gjøre studentene i stand til å observere bevegelser i henhold til gitt referanseramme - samt begrunne valg av tiltak i sammenheng med teori om bevegelser. Videre skal de få kunnskap om konsepter og begreper for nyere teorier slik at de kan forstå vitenskapelig litteratur innen faget.


Studiets oppbygging

Videreutdanningen består av ett emne på 15 studiepoeng.

 

Studiet består av: 

  • Teoretisk grunnlag
  • Motorisk utvikling
  • Motorisk kontroll
  • Motorisk læring
  • Redskaper for bevegelsesanalyse
  • Diverse målemetoder (video, andre kamerabaserte systemer, EMG m.m.)
  • Motoriske tester av barn
  • Praktisk anvendelse av teorier
  • Generelle prinsipper for læring  av bevegelser
  • Endring av bevegelsesmønstre ved manipulering av ”constraints”

Studiet planlegges som et deltidsstudium over ett semester. Det blir vanligvis gjennomført 3 ukesamlinger i høstsemesteret. Mellom samlingene må studentene arbeide med stoffet på egen hånd. Både i form av utdelte oppgaver og selvstudium.

Studiet avsluttes med en 6-timers individuell skriftlig eksamen.

Det kreves 80 prosent fremmøte i ukesamlingene samt to godkjente essays for å gå opp til eksamen.


Studieveiledning

Søknadsfrist 15. april

Du registrerer søknad på NTNUs søknadsweb.

Søk opptak

Gradsnivå: Videreutdanning
Studieprogramkode: 
Studiepoeng: 15
Søknadskode: 
Undervisningsform: Deltid

Fakultet for medisin og helsevitenskap
Institutt for nevromedisin og bevegelsesvitenskap

Sted: Trondheim, Tunga
Søknadsfrist: 15. april