Nasjonal videreutdanning i barnevernledelse

Undervisning og vurdering


Undervisning

Studiet skal føre til faktisk endring i lederadferd. Det legges vekt på trening og utviklingsprosesser som knyttes nært til ditt eget lederarbeid. Du setter seg individuelle mål for ferdighetstrening som skal gjennomføres i faktiske ledersituasjoner i arbeidshverdagen mellom samlingene.

Samlinger

Teori og ledertrening er integrert på samlingene. Studentene trener på å skrive praksisnære fagnotat og å arbeide med treningsmål i å lede barnevernet. Trening og utviklingsprosesser knyttes nært til egen arbeidshverdag ved bruk av case.

Deler av opplæringen er knyttet til erfaringslæring som metode. Studentene deles inn i basisgrupper som er en viktig arena for ledertrening, erfaringsutveksling og felles refleksjon. Gruppene får egne prosessveiledere. Det vil bli gitt veiledning på case, ledertrening og skriftlig arbeid. For å utvikle sin lederrolle tas det i bruk verktøy som gir innsikt i ulike sider ved egen lederprofil.

Mellom samlingene

Mellom samlingene skal studentene jobbe med arbeidskrav, både fagnotat og egne ledertreningsmål etter nærmere beskrivelse. Arbeidet med fagnotatet organiseres slik at studentene kan nyttiggjøre seg hverandres erfaringer. De diskuterer og veileder hverandre i valg av problemstillinger og arbeider sammen (maks tre studenter) om skrivingen. Ett av fagnotatene er individuelt. Studentene presenterer for hverandre i grupper, får feedback og evaluering av medstudenter og faglærer/veileder.


Vurdering

Arbeidskrav

Det er seks arbeidskrav på Barnevernledelse (30 studiepoeng):

  • Tre obligatoriske skriftlige fagnotat med utgangspunkt i eget arbeidsfelt, enten i gruppe på 2-3 eller individuelt. Ett arbeidskrav skal framlegges i en muntlig presentasjon.
  • Tre obligatoriske ledetreningsmål med utgangspunkt i egen ledertrening hvor studentene trener på konkrete lederutfordringer fra egen praksis.

Det er tre arbeidskrav på Barnevernledelse - påbygning (15 studiepoeng): ett fagnotat og to ledertreningsmål.

Arbeidskravene må være bestått for å kunne gå opp til eksamen. Krav til form og innhold i fagnotat og ledertreningsmål er beskrevet i et eget notat til studentene. Det vil bli gitt veiledning til gjennomføring av arbeidskravene.

Eksamen

Individuell, skriftlig hjemmeeksamen på tre dager.