Nasjonal videreutdanning for ledere i barnevernet

Læringsmål


Kunnskap

Etter å ha fullført studiet skal studenten ha inngående kunnskap om:

 • Organisasjon- og beslutningsteori, og ulike perspektiver på ledelse i en barnevernkontekst
 • Ressursstyring og forsvarlighet ut fra lovens krav og budsjettrammer
 • Barnevernet som lærende organisasjon og utvikling gjennom kvalitetsforbedring og kompetanseheving

Ferdigheter

Etter å ha fullført studiet skal studenten kunne:

 • Planlegge og å lede utvikling av egen organisasjon i samspill med medarbeidere og omgivelsene
 • Anvende modeller og metoder for resultatorientert kommunikasjon, veiledning og konflikthåndtering innenfor barnevernfaglig ledelse
 • Ta i bruk metoder for personalledelse og god ressursstyring
 • Bruke relevante metoder for å løse barnevernets samfunnsoppdrag og få barn og familiers stemme fram i barnevernets arbeid
 • Sette i gang og lede samhandlingsprosesser og tverrfaglige nettverk
 • Formulere faglige resonnementer knyttet til utvikling av barnevernet og barnevernledelse som fagfelt

Generell kompetanse

Etter å ha fullført studiet skal studenten ha:

 • Økt kompetanse i å planlegge, vurdere og å utøve god ledelse med utgangspunkt i etisk forsvarlighet og forståelse for barnets beste interesser og rettsprinsippet
 • Forståelse for systematisk og strategisk endrings- og utviklingsarbeid som grunnlag for å møte aktuelle utfordringer i fagfeltet og morgendagens barnevern
 • Evne til å analysere utfordringer og behov for endringer og til å samarbeide med alle aktuelle aktører for å oppnå ønskede resultat