×

Bakgrunn for studiet

Nasjonal videreutdanning i barnevernledelse

Bakgrunn for studiet

NTNU, ved Regionalt kunnskapssenter for barn og unge - Psykisk helse og barnevern (RKBU Midt-Norge), tilbyr i samarbeid med Nord Universitet nasjonal videreutdanning i barnevernledelse i Trondheim.


Barnevernsledelse - bakgrunn for studiet

Prop. 106 L (2012-2013) «Endringer i barnevernloven» stiller en klar forventning om at ledelse i barnevernet skal forbedres. Både Riksrevisjonen og fylkesmennene har vurdert at lederkompetansen i barnevernet er blant de viktigste områdene å styrke. Barnevernledelse dreier seg i stor grad om ledelse i offentlig forvaltning. Ledelse skal bidra til at forvaltningen effektivt gjennomfører oppgaver som skal løses, og gjør barneverntjenesten i stand til å oppnå tilsiktede resultater på en forsvarlig måte.

Studiet skal:

  • Gjøre ledere i barnevernet til autoriteter på barnevernets samfunnsoppdrag og gi en økt forståelse av egen lederrolle
  • Gi kunnskap om ulike perspektiv på ledelse, fagutviklingsstrategi, tjenesteovergripende arbeid og team- og nettverksledelse med tanke på å oppnå robuste ledelses- og organisasjonsstrukturer i barnevernet
  • Gjøre ledere i barnevernet bedre rustet til å ta krevende beslutninger, utøve god personalledelse og ressursstyring, samt lede tverrfaglige samhandlingsprosesser og samarbeid med barn, unge og familier
  • Øke kompetanse i å forstå og håndtere utfordringer i fag- og personalledelse, drift og utvikling av barnevernfeltet
  • Utvikle kompetanse i å reflektere og handle med utgangpunkt i god forståelse for medvirkningsprosesser og hva det innebærer å ivareta barnets beste interesser og rettsprinsippet