NTNUs kvalitetssystem for utdanning

NTNUs kvalitetssystem for utdanning

Systemet beskriver mål for kvalitetssikringsarbeidet og definerer roller, ansvar, oppgaver og oppfølgingsprosesser.

space

 

Evaluere studieprogram

Evaluere studieprogram

Studieprogramleder skal hvert år gjennomføre en studieprogramevaluering der studieprogrammets indre kvalitet er hovedfokus.

Studieprogramleder skal utarbeide en studieprogramrapport med forslag til handlingsplan og vurdering av hvorvidt programmet bør gjennomgå en mer omfattende evaluering.

Dekan skal minimum hvert femte år påse at det gjennomføres en periodisk evaluering av studieprogram med innspill fra eksterne aktører.

Evaluere emner

Evaluere emner

Emneansvarlig skal ved hver gjennomføring av emnet gjøre en emneevaluering.

Emneansvarlig skal ved minimum hver tredje gjennomføring av emnet aktivt etterspørre tilbakemelding fra alle emnets studenter for å sikre at informasjonsgrunnlaget er representativt.

Emneansvarlig skal ved hver gjennomføring utarbeide en emnerapport med forslag til handlingsplan.

Instituttleder skal påse at kvalitetssikring av instituttets emner gjennomføres i henhold til kravene.

Utvikle studieporteføljen

Utvikle studieporteføljen

I utviklingen av studieporteføljen skal NTNU:

Implementere tiltak fra emne- og studieprogramevalueringene i studieplanprosessen.

Vurdere om eksisterende studieprogram skal nedlegges eller endres på bakgrunn av de periodiske studieprogramevalueringene. Krav til studier og tilhørende veiledninger beskriver prosess, krav til prosedyrer og innhold.

Oppfylle krav gitt i Krav til studier og tilhørende veiledninger ved opprettelse av nye studieprogram. 

Styret vurderer den helhetlige studieporteføljen i styresak i juni, og vedtar endringer i studieporteføljen i oktober. Opptaksrammer vedtas av styret i november/desember.