Universitetsskolene

Universitetsskolene

Universitetsskolesamarbeidet i Trondheim (USSiT) har tre universitetsskoler; Huseby barneskole, Charlottenlund ungdomsskole og Charlottenlund videregående skole, en skole fra hvert nivå i grunnutdanningen.

USSiT er basert på en fåskolemodell for å optimalisere mulighetene for samarbeid og integrering mellom universitetsskoler og lærerutdanning. Gjennom tett samarbeid om forsknings- og utviklingsarbeid skal man på denne måten utvikle kunnskapsbaserte og koordinerte undervisnings- og veiledningspraksiser i skole og lærerutdanning.

Universitetsskolene er valgt ut etter søknad på grunnlag av bestemte kriterier og forplikter seg i en periode på minst 5 år til å til å fungere som:

  • innovasjonsarena for lærerutdanning og skoleutvikling
  • forskningsarena for sterkt praksis- og relevansorientert forskning
  • praksisressurs for lærerutdanningene
  • utviklingsagenter for lærerutdanning og skoleutvikling

USSiTs universitetsskoler skal kjennetegnes av:

  • høy grad av kollektiv skolebasert kompetanse og formell individuell kompetanse med utgangspunkt i praksislærerutdanningene for universitetsskolene
  • høy grad av samskapt FoU-aktivitet mellom aktørene knyttet til undervisning og veiledning
  • å være skoleorganisasjoner som er spesielt innrettet på utvikling og samarbeid
  • å ha minst en ph.d.-kandidat knyttet til hver universitetsskole til enhver tid
  • å ha kombinerte stillinger mellom NTNU og Trondheim kommune og NTNU og Trøndelag fylkeskommune
  • å ta et særlig ansvar for å sikre relevans og kunnskapsspredning til øvrige skoler i regionen

Alle lærere på universitetsskolene har gjennomført er kollektivt og skolebasert studieemne i veiledning og FoU på 15 studiepoeng. Ansatte på SFO på Huseby barneskole har gjennomført et tilsvarende etterutdanningskurs. Det foregår en rekke samskapte FoU-prosjekter på universitetsskolene. Mange av dem er initiert av skolens lærere, mens andre av forskere fra lærerutdanningene på NTNU. Universitetsskolene har alle organisert og tilrettelagt virksomheten sin på en måte som understøtter FoU-arbeid.

Det er tilsatt én ph.d.-stipendiat på hver av universitetsskolene. Disse er tilsatt som offentlige ph.d.er i Trondheim kommune og Trøndelag fylkeskommune. I tillegg er tre ph.d-stipendiater tilknyttet USSiT på NTNU/ILU. I tillegg er det flere ansatt i delte stillinger.

Huseby barneskole

Charlottenlund ungdomsskole

Charlottenlund videregående skole