Doktorgradsstipendiater i prosjektet

UNIVERSITETSSKOLEPROSJEKTET I TRONDHEIM

Doktorgradsstipendiater i prosjektet

Even Einum. Foto.

Even Einum, doktorgradsstipendiat Trøndelag fylkeskommune
Ph.d.-prosjektet har tittelen "Responsteknologi og elevsentrerte tilnærminger i språkopplæring". Han forsker på hvordan ny kommunikasjonsteknologi kan benyttes for å fremheve elevstemmen og tilpasse opplæringen til elevenes nivå og behov. Han har bakgrunn fra språkopplæring og utvikling av tekniske hjelpemidler til undervisningen, og gjennomfører sitt prosjekt i samarbeid med lærere og elever ved Charlottenlund videregående skole i Trondheim. Foreløpige funn indikerer at anvendt teknologi kan gi elevene økt påvirkning på undervisningen gjennom blant annet dialogisk samarbeid med hverandre og læreren.


Audun Mollan Kristoffersen. Foto.Audun Mollan Kristoffersen, doktorgradsstipendiat Trondheim kommune
Formålet med hans ph.d.-prosjekt er å undersøke hvordan man kan bidra til gode læringsmiljøer for barn og unge gjennom utvikling av estetiske tilnærminger til læring der inkludering står sentralt. Prosjektet er tenkt som et pedagogisk og didaktisk innovasjonsprosjekt på Saupstad skole og ressurssenter. Audun er utdannet spesialpedagog og har 14 års erfaring som lærer/spesialpedagog i barneskolen.


Gro Marte Strand. Foto.

Gro Marte Strand, doktorgradsstipendiat NTNU
Ph.d.-prosjektet har tittelen "Opplevelser og perspektiver på overgangen til ungdomstrinnet". Formålet med prosjektet er å belyse bredden av opplevelser elever, foreldre, lærere og skolens ledelse kan ha om overgangen til ungdomstrinnet. Disse perspektivene er viktige å få tak på for at skolene skal kunne utvikle tiltak som legger til rette for gode rutiner og prosesser tilpasset elevene ved overgangen. Hun har mastergrad i rådgivning, og har tidligere arbeidet som allmennlærer i grunnskolen og som universitetslektor ved Institutt for lærerutdanning ved NTNU. 


Kristin Norum Skoglund. Foto.Kristin Norum Skoglund, doktorgradsstipendiat NTNU
Tittel på ph.d.-prosjekt: “Uregelmessige hjerteslag” i inter-organisatoriske partnerskap mellom skole og universitet; Utforske samhandling blant ledere. Begrepet Uregelmessige hjerteslag er inspirert av Baumfield and Butterworth (2007), som et symbol på samhandlingen mellom forskjellige ledernivå. Formålet med forskningen er å gjennom en longitudinell studie å utforske interaksjon mellom involverte ledere på ulike nivå av et partnerskap mellom skole og universitet. Studien ønsker spesielt å undersøke hvordan interaksjoner mellom deltagere av partnerskap foregår med tanke på spenninger, beslutningsprosesser i tillegg til å kartlegge på hvilke nivå saker blir fremlagt.

Hun har bakgrunn som lærer og skoleleder i Trondheim Kommune. I tidligere utdanning har hun hatt fokus på organisasjonsutvikling og ledelse, med masterstudier fra både Norge og England.


Beathe Liebech-Lien. Foto.Beathe Liebech-Lien, doktorgradsstipendiat Trondheim kommune
I doktorgradsprosjektet skal hun undersøke betydningen av lærernes læringsfelleskap for oppstart og bruk av samarbeidslæring i undervisningen. De siste 11 år har hun arbeidet som lærer i ungdomsskolen i Trondheim og har gjennom utviklingsarbeid og egen undervisning hatt spesielt fokus på hvordan elever kan lære gjennom samarbeid og samtidig lære å samarbeide.


Anneke Kneppers. Foto.Anneke Kneppers, doktorgradsstipendiat NTNU
Ph.d.-prosjektet har tittelen "Adapted education in the classroom in order to ensure equal chances for minority children", hvor hun skal undersøke hvordan tilpasset opplæring kan gjennomføres i det flerkulturelle klasserommet slik at minoritetsbarn skal ha nytte av det. Perspektivene til både elevene og lærerne er viktige i prosjektet for å bygge kunnskap om tilpasset opplæring i et flerkulturell miljø. Anneke har mastergrad i Childhood Studies ved NOSEB, NTNU, og har tidligere arbeidet som allmennlærer i grunnskolen i Nederland og ved en internasjonale skole i Trondheim. Hun har i tillegg undervisningserfaring som frivillig fra flere land i Afrika.