Søknadsskjema om igangsetting av prosjekter i universitetsskolene

NTNU lyser ut midler på til sammen 1 000 000 for å fremme FoU-samarbeid mellom universitetet og universitetsskolene. Midlene skal bidra til å støtte opp om utviklingsområdene i Universitetsskolesamarbeidet i Trondheim.

Midlene skal gå til samskapte FoU-prosjekter, dvs. samarbeidsprosjekter mellom forskere fra universitetet og ansatte (lærere eller andre ansatte) fra universitetsskolene, som både kan styrke NTNU som lærerutdanningsinstitusjon og som utvikler praksisrelevant kunnskap for skolene.

Krav til FoU-prosjektene

 • Prosjektet skal være et nytt bidrag.
 • Prosjektet skal gagne skole og lærerutdanninga.
 • Prosjektet skal foregå i reelt samarbeid mellom skole og universitet.
 • Prosjektet kan involvere flere universitetsskoler og flere lærerutdanninger.
 • Prosjektet skal være forankret i ledelsen.
 • Prosjektet skal ha en realistisk tidsplan.
 • Resultatene fra prosjektet skal formidles.
 • Prosjektet kan være utformet som forprosjekt for utarbeidelse av større prosjektsøknader. 
 • Det vil bli lagt vekt på gjennomførbarhet, egenandel/tid, nytte og spredningsmuligheter av erfaringer/resultater.

Prosjekter som har et tydelig utviklingsfokus på lærerutdanningen, og som kan ha betydning for andre universitetsskoler og partnerskoler, vil bli prioritert. 

Prosjektene skal gjennomføres i 2020–2021 med oppstart innen 1. mars 2020.

Samskapt FoU – søknadsprosess

Samskapte FoU-prosjekter i USSiT forutsetter FoU-samarbeid på tvers av NTNU og universitetskolene. I søknadsprosessen legger vi derfor til rette for etablering av kontakt og samarbeid mellom ansatte på NTNU og universitetsskolene. Søknadsprosessen består av:

Modell som viser søknadsprosessen slik det er beskrevet nedenfor.

Kartleggingsfase

FoU-idéer og prosjekter meldes inn på skoler og på NTNU slik at man kan få gjensidig oversikt over hverandres FoU-interesser. Forslag til FoU-ideer og prosjekter sendes på e-post til Anne Berit Emstad innen 15. oktober.

Koplingsfase

Etablere kontakt og finne samarbeidspartnere på tvers av NTNU og universitetsskoler.

 • «Åpen dag» på universitetsskolene er en møtearena der man kan finne samarbeidspartnere. Her vil alle, både ansatte fra universitetsskolene og NTNU som har sendt inn FoU-forslag, få anledning til å presentere idéene sine. (Se foreløpig program for «Åpen dag» her. Detaljert program kommer 16. oktober). Det arrangeres «Åpen dag» ved hver universitetsskole i uke 43.
 • Det er også mulig å ta direkte kontakt med innovasjonsleder Anne Berit Emstad utenom «Åpen dag». Hun vil være behjelpelig med å kople felles interesser på tvers av universitetsskolene og NTNU.

Søknadsfase

Skriving og innsending av FoU-søknad.

 • Søknadsfrist: 15. november.
 • Svar på søknaden kommer senest: 20. desember.

Søknadsskjema om igangsetting av prosjekter i universitetsskolene


FAQ

FAQ

Ansatte ved universitetsskolene og NTNU.
Potten er begrenset og gir ikke rom for utstrakt innvilgelse av tidsfrikjøp hverken for lærere eller forskere. Det forutsettes at ansatte fra NTNU med FoU-tid i stillinga si legger inn noe av denne ressursen i arbeidet med det planlagte FoU-prosjektet. For lærere og ansatte på universitetsskolene og NTNU som ikke har FoU-tid, vil dette bli vurdert noe annerledes.
Ta kontakt med Anne Berit Emstad som vil sette deg i kontakt med en eller flere mulige samarbeidspartner(e) på skolen(e).
Nei, disse midlene er øremerket ansatte på universitetsskolene og NTNU.
Det er ikke satt noen øvre grense for hvor mye det kan søkes om.
Ja, hvis prosjektet involverer mer enn 2 lærere på universitetsskolene. Dette er fordi FoU-kapasiteten på universitetsskolene er begrenset.
At resultatene/erfaringene av FoU-prosjektet formidles enten på lokal (skole og/eller lærerutdanning), regional, nasjonal eller internasjonal arena (konferanser, seminarer, møter osv.), publiseres f.eks. i fagtidsskrifter eller i vitenskapelige tidsskrifter.