Søknadsskjema om igangsetting av prosjekter i universitetsskolene

I 2019 lyste NTNU ut midler på til sammen 1 000 000 for å fremme FoU-samarbeid mellom universitetet og universitetsskolene. Midlene skal bidra til å støtte opp om utviklingsområdene i Universitetsskolesamarbeidet i Trondheim.

Midlene gikk til samskapte FoU-prosjekter, dvs. samarbeidsprosjekter mellom forskere fra universitetet og ansatte (lærere eller andre ansatte) fra universitetsskolene, som både styrker NTNU som lærerutdanningsinstitusjon og som utvikler praksisrelevant kunnskap for skolene.

Krav til FoU-prosjektene

 • Prosjektet skal være et nytt bidrag.
 • Prosjektet skal gagne skole og lærerutdanninga.
 • Prosjektet skal foregå i reelt samarbeid mellom skole og universitet.
 • Prosjektet kan involvere flere universitetsskoler og flere lærerutdanninger.
 • Prosjektet skal være forankret i ledelsen.
 • Prosjektet skal ha en realistisk tidsplan.
 • Resultatene fra prosjektet skal formidles.
 • Prosjektet kan være utformet som forprosjekt for utarbeidelse av større prosjektsøknader. 
 • Det vil bli lagt vekt på gjennomførbarhet, egenandel/tid, nytte og spredningsmuligheter av erfaringer/resultater.

Prosjekter som har et tydelig utviklingsfokus på lærerutdanningen, og som kan ha betydning for andre universitetsskoler og partnerskoler, ble prioritert. 

Prosjektene skal gjennomføres i 2020–2021 med oppstart innen 1. mars 2020.

Samskapt FoU – søknadsprosess

Samskapte FoU-prosjekter i USSiT forutsetter FoU-samarbeid på tvers av NTNU og universitetskolene. I søknadsprosessen ble det lagt til rette for etablering av kontakt og samarbeid mellom ansatte på NTNU og universitetsskolene. Søknadsprosessen besto av:

Modell som viser søknadsprosessen slik det er beskrevet nedenfor.

 1. Kartleggingsfase: FoU-idéer og prosjekter ble meldt inn på skoler og på NTNU slik at man fikk en gjensidig oversikt over hverandres FoU-interesser.
 2. Koplingsfase: Etablere kontakt og finne samarbeidspartnere på tvers av NTNU og universitetsskoler. Det ble arrangert «Åpen dag» på universitetsskolene, en møtearena der man kunne finne samarbeidspartnere. Her kunne alle, både ansatte fra universitetsskolene og NTNU som har sendt inn FoU-forslag, presentere idéene sine.
 3. Søknadsfase