MANGE LEDD GIR SEINERE POSTGANG


- Dette er vel omtrent som man kunne vente, sier avdelingsleder Toril Nyheim ved postterminalen på Gløshaugen, om Universitetsavisas undersøkelse. Hun er ansvarlig for hele NTNUs internpostsystem, men kan i praksis ikke følge opp alle ledd i systemet. - Jo flere ledd et brev må gjennom, jo lengre tid tar det. De få klagene vi får, skyldes stort sett rusk i systemet etter oss. Vi får ut all post fra én postombæring til den neste. Rask forsendelse avhenger av at alle ledd gjør jobben sin, ikke minst at de henter posten!, sier hun.

Internposten kjøres etter tre ulike ruter: "Internpostruta, Gløshaugen", "Bibliotekruta" og "Universitetsruta". De fleste får post to ganger daglig, noen bare én, noen enda sjeldnere. Den som vil bruke systemet mest mulig effektivt, bør skaffe seg nøyaktig rede på hvilke ruter som går til hvilke tider.

Ellers er Toril Nyheims råd følgende:
- Husk når posten hentes! Legger du et brev i ut-kassa klokka tretten, blir det liggende til morgenen etter hvis dagens post allerede har vært hentet to ganger.

- Husk korrekt adressering! Mangelfullt adresserte brev får laveste prioritet under sortering, og kan godt bli forsinket fra terminalen.

- Skriv også stedsnavn (Lade, Teknostallen, Gløshaugen osv.) på konvolutten, ikke bare instituttnavn. Det letter sorteringa.

Godt Fornøyd
Misfornøyd