Må våge seg ut i miljøene

Gunnar Handal, professor ved Pedagogisk forskningsinstitutt ved Universitetet i Oslo, synes det er vesentlig at ansvaret for universitetspedagogikk generelt sett knyttes til vitenskapelige stillinger i et vitenskapelig miljø.

- Hvilken organisatorisk løsning som er best for NTNU, er det vanskelig for en utenforstående å bedømme, men mitt inntrykk ut i fra mitt arbeid som leder i Kontakt- og informasjonsutvalget for universitetspedagogikk (KIUP), er at universitetspedagogikken på Gløshaugen har vært drevet mer aktivt og allsidig enn ved gamle AVH. Ut i fra dette, mener jeg at det ikke umiddelbart er klokt å flytte hele ansvaret til AVH, sier Hamdal. Han påpeker også at det kan være en viss fare for «lekkasje» av arbeidskraft dersom universitetspedagogikken blir lagt til en institusjon som har andre arbeidsoppgaver.

- Opprettelsen av nye stillinger er et viktig punkt i innstillingen, sier Hamdal videre.

- Når nye personer skal ansettes, er faglig kompetanse ikke nok. Universitetspedagogikken trenger folk som våger seg ut i miljøene, selv om man ikke kjenner fagområdene så godt. Han stiller seg forøvrig undrende til at utvalget har koblet veiledningspedagogikk opp til universitetspedagogikk.

- Dette er to temaer som ikke har noe mer med hverandre å gjøre enn at det foregår veiledning innenfor begge felter.

- Ut fra egne erfaringer synes jeg at synspunktene til de personer som nå jobber med universitetspedagogikk i de ulike miljøene ved NTNU, må tillegges stor vekt, slik at man finner en organisatorisk løsning som de involverte føler seg tilfreds med.