Vil skjerpe kontrollen

Porno-bilder og satanistisk litteratur. Ønsker vi den slags på NTNUs hjemmesider? Nei takk, sier utvalget som foreslår en restriktiv linje i vurderingen av hva slags informasjon som skal tillates på universitetets vertsmaskiner. Utvalget reiser og drøfter i sin innstilling en rekke etiske problemer som har dukket opp i kjølvannet av Verdensvevens eksplosjonsartede fremvekst. Selv om informasjon på en hjemmeside ikke er i strid med norsk lov, eller universitetets IT-reglement, skal man i gitte tilfeller kunne gripe inn og forlange sletting, mener utvalget. Dette gjelder i første rekke hvis hjemmesiden inneholder informasjon - eller lenker til informasjon - som er krenkende, rasistisk, pornografisk eller kjønnsdiskriminerende. Kontrollen av hjemmesider må også omfatte mulige brudd på opphavsretten.

"Utvalget mener at studenter og ansatte må akseptere at universitetet setter noen grenser for deres bruk av og opptreden på Verdensveven, så lenge de benytter utstyr som er eid av NTNU", heter det i rapporten.

Selv om det juridisk er uavklart i hvilken utstrekning universitetet har et strafferettslig redaktøransvar overfor hva ansatte og studenter legger ut, går utvalget inn for at man følger et føre var-prinsipp. Kulturdepartementets medieavdeling er nå iferd med å utrede hvordan man skal definere redaktøransvaret for elektroniske medier.