NTNU - Norges teknisk-naturvitenskapelige universitet
Ansvarlig redaktør: Informasjonsdirektør
Anne Katharine Dahl

Teknisk ansvarlig: 
Kenneth Aar

 
Skepsis til nydannet råd
- Teknologirådet har gjort et dårlig valg og prioritert svært uheldig. Dette synes jeg var skuffende!

Generalsekretæren i Norges Tekniske Vitenskapsakademi, Hein Johnson, er skarp i sin oppsummering etter Tekno-
logirådets besøk i Trondheim. På det første møtet i en hel serie, hvor det nyutnevnte rådet skulle hilse på miljøene, ble det opplyst at Teknologirådet kom til å sette kroppsteknologi øverst på arbeidsplanen. Begrepet kroppsteknologi er en relativt ny språklig nykonstruksjon, ukjent for mange, og den nyutnevnte lederen Eivind Osnes forklarte bare kort hva kroppsteknologi innebar.
 
- Det er forsvarlig å fokusere på kroppsteknologi som et første tema, sier leder av Teknologirådet, Eivind Osnes.

- Vi ønsker å prioritere kroppsteknologi, som blant annet berører farmasi, doping og idrett, opplyste Osnes, som ellers antydet at rådet snart også ville se på temaet IKT og eldre, samt genmodifisert mat. Dernest ville et engasjement innen trafikksikkerhet, matvaresikkerhet og utdanning følge.

Generalsekretæren i Norges Tekniske Vitenskapsakademi reagerte på den prioriteringen som ble lagt fram, og han sier i etterkant av møtet at det virker søkt når Teknologirådet velger å begynne i den enden det gjør.

- Dette er ingen fanesak å vinne opinionen på. Det er bare én mening om hva som skjer på dette feltet, ingen forsvarer de negative tendensene vi kjenner. Dessuten er en slik prioritering perifer i forhold til det mandat Teknologirådet har fått. Særlig begeistret er jeg heller ikke for den språklige nydannelsen som er trukket inn, kroppsteknologi. Etter mitt syn er dette et misbruk av ordet teknologi, sier Hein Johnson. Han medgir at han hadde stilt større forventninger til det nyutnevnte rådet. I det minste hadde han håpet at rådet ville presentere et viktig og sentralt samfunnsproblem å arbeide med i første omgang.

Støttes av rektor

Rektor Emil Spjøtvoll, som også var til stede på møtet, kan langt på vei støtte Hein Johnsons kritikk.

- Jeg er litt skuffet over prioriteringen, og ikke så lite forundret. Det første tema som bringes opp er etter mitt syn noe perifert i forhold til hva jeg hadde oppfattet som Teknologirådets hovedoppgave. Dette tenderer mer i retning av Verdikommisjonens virkefelt, synes jeg. Og særlig kontroversielt er temaet kroppsteknologi heller ikke. Dette har vi klare oppfatninger av fra før.

Rektor røper at han aller helst hadde sett at kontroversielle tema kunne settes på dagsorden, slik at debatten kunne bringes videre og utdypes.
Avviser kritikken

- Våre prioriteringer vil trolig bli godt mottatt, sier Teknologirådets leder Eivind Osnes.

Osnes har merket seg de kritiske kommentarene fra Hein Johnson. Men han mener publikum vil sette pris på at Teknologirådet tar opp et brennbart tema.

- Den lista vi presenterte i Trondheim gir kanskje de forskjellige sakene en tilfeldig rekkefølge. Den avspeiler for så vidt ikke rådets holdning til prioritering, for vi har også måttet ta andre hensyn. De andre tunge sakene tar det lengre tid å utrede, og vi ønsker å komme i gang hurtigst mulig. Jeg tror ikke at andre vil oppleve at vi har valgt en fanesak når vi starter med kroppsteknologi.

Eivind Osnes mener en fokusering på kroppsteknologi vil vise hvor lett teknologi kan bli misbrukt. Og saken vil bli aktualisert gjennom framleggingen av den kommende idrettsmeldingen.

Lederen av Teknologirådet har for øvrig merket seg at NTNU-miljøet rommer nettopp de faglige spenninger som han hadde forventet.

- Konflikter og motsetninger kom til syne på møtet i Trondheim, men jeg merker meg spesielt at et flertall av pådriverne fra de teknologiske miljøene ga uttrykk for at de jobber i motvind. Det ble nærmest appellert til oss om å bidra til å løfte teknologiens anseelse. Debatten var nyttig, men det er viktig å være klar over at Teknologirådet ikke skal være noe ekspertutvalg, men at den viktigste oppgaven er å belyse de problemstillinger som har meldt seg, sier Osnes.
 
Konkret og debattskapende

Ved utnevnelsen av rådet i april ble det opplyst at Teknologirådet skal fungere som et uavhengig rådgivende organ både overfor politiske myndigheter og befolkningen generelt. Det fikk i oppgave å vurdere etiske, sosiale, teknologiske, miljømessige og økonomiske sider ved den utvikling som skjer innen teknologisk sektor. Trondheims faste representant i Teknologirådet er professor Håkon With Andersen, mens førsteamanuensis Rigmor Austgulen og professor Einar Johan Aas er varamedlemmer.

Det nye rådet vil ifølge sin leder være bredt orientert, og det vil fra starten ikke begrense sin rolle til å tette de felter som står udekket av de øvrige høringsinstanser: Bioteknologinemnda, Den nasjonale forskningsetiske komite, Norges Forskningsråd og Senter for medisinsk teknologi- og metodevurdering. Eivind Osnes ønsker at Teknologirådet skal samarbeide med disse.

- Teknologirådet kommer til å være konkret og direkte i sitt arbeid for å skape debatt og stimulere til deltakelse, kunne Osnes fortelle de frammøtte da Teknologirådet den 2. desember møtte representanter fra NTNU.

Strategidirektør Gunnar Sand i Sintef ytret på møtet et ønske om at Teknologirådet i sitt arbeid måtte bli kjennetegnet ved en kritisk, men ikke fiendtlig, innstilling til teknologi. Han rådet medlemmene av rådet til å unngå en problematisering som virket bremsende på handling og utvikling.

Teknologirådets budsjett for 1999 er på 5 millioner kroner, neste år er det på 6,1 mill. Pengene vil bli anvendt med omtrent lik fordeling på prosjekter, informasjon og administrasjon.


GEIR GJELSETH (TEKST OG FOTO)