NTNU - Norges teknisk-naturvitenskapelige universitet
Ansvarlig redaktør: Informasjonsdirektør
Anne Katharine Dahl

Teknisk ansvarlig: 
Kenneth Aar

 
Drastisk budsjettkutt for sosialantropologi 

- Med et foreslått budsjettkutt på mer enn 75 prosent betyr det en de facto nedlegging av Sosialantropologisk institutt. Produktivitet og kvalitet straffes i SVT-fakultetets budsjettforslag.

Instituttleder på Sosialantropologisk institutt, Harald Aspen, retter hard kritikk mot SVT-fakultetets budsjettfordeling for 2000. Han mener at det er snakk om særdeles urimelige budsjett-tall for instituttet. 

- Den drastiske nedskjæringen vi opplever, gjør at vi praktisk talt ikke får midler til å drive instituttet. Fakultetsadministrasjonen har utarbeidet et helt lidenskapsløs og mekanisk budsjett som gir skjeve utslag. Et lite institutt som sosialantropologi kommer svært uheldig ut, sier Harald Aspen.

Avtalebrudd
Harald Aspen er innforstått med at det er en budsjettkrise. Han var forberedt på en reduksjon, men ikke at instituttet skulle få så trange rammer at de nærmest ser seg nødt til å legge ned virksomheten. 

- Fakultetet foreslo en nedskjæring hvor vi til slutt faktisk bare står igjen med bare en fjerdedel av det opprinnelige budsjettet. Dette er et mindre beløp enn det som instituttet brukte bare på sensur i fjor, sier Aspen. Han ser for seg at ansatte på instituttet med dette blir rene statsstipendiater som leser bøker gratis på biblioteket, uten midler til undervisning og drift av instituttet.

Instituttlederen påpeker at en redusering på 75 prosent ikke er i samsvar med vedtak gjort i Kollegiet. 
-Kollegiet har vedtatt at ingen enhet ved NTNU skal ha en budsjettreduksjon på mer enn en prosent. Også særavtalen hvor instituttledere skal ha sin normale arbeidsbyrde halvert, er tilsidesatt i det nye budsjettforslaget. Dette er et avtalebrudd, og motvirker intensjonene med Orgut og den utvidede instituttlederrollen, sier Aspen.

Produktivitet straffes
Med det foreslåtte budsjettet, får instituttene ingen kompensasjon for antall studenter og vekttallsproduksjon. For et lite, men populært institutt med stor vekttallsproduksjon, slår nullingen av dette tilskuddet svært hardt ut. 

- Det mekaniske budsjettet gir katastrofale følger for et lite institutt. Vi må skjære ned på studietilbudet og på kvalitet, og dette til tross for en høy produktivitet ved instituttet. Dette er et veldig sterkt politisk signal om at studentene og undervisning ikke prioriteres. Det signaliseres eksplisitt at høy produktivitet har ingen eller negativ betydning, sier Aspen. Han viser til at instituttet i de siste årene har revidert studieplanene, tenkt kvalitet og produktivitet, og det i et langsiktig perspektiv. 

- Budsjettforslaget 2000 tar strupetak på vår kvalitative omlegging av studiet. Som en umiddelbar konsekvens av de trange rammene, har han nå sagt opp alle tidsskriftsabonnement, avlyst gjesteforelesere og skjært ned på kollokvier, seminarer og forelesninger. Studietilbudet bli med andre ord magrere.

Aspen holder fram at de er tvunget til å gi et dårligere tilbud, og er redd dette vil føre til at instituttet mister studenter til tross for at sosialantropologi er et studium som er attraktivt blant studentene, i tverrfaglig samarbeid ved NTNU og i næringslivet og markedet for øvrig. Aspen stiller seg svært uforstående til SVTs og NTNUs prioriteringer.


Vekttall og studentantall tillegges ingen betydning

- Kollegiets signal er klart: Studenttallet ved SVT-fakultetet er for høyt. Vi kan ikke lure våre egne ved å si noe annet. 

Dekanus ved Fakultet for samfunnsvitenskap og teknologiledelse, Jan Morten Dyrstad, sier at de aller fleste institutt ved fakultetet har fått dramatiske reduksjoner i sine rammer i budsjettforslaget for neste år. Forslaget har tatt konsekvensen av de politiske signalene som ligger i Kollegiets budsjettvedtak: Studenttallet ved SVT-fakultetet er for høyt. 

- På grunn av at Sosialantropologisk institutt har forholdsvis mange studenter, rammes det hardt når studenttallet ikke tillegges vekt ved fordelingen, sier Dyrstad. 

Politisk styring
- Sosialantropologisk institutt er den store taperen i SVTs interne fordeling av midler for 2000. Kan man ikke gjøre en mer rettferdig fordeling på SVT?
- Vi må gå ut fra at Kollegiet gir signaler ut fra et langsiktig perspektiv, og da vil det være en meget kortsiktig politikk for fakultetet ikke å ta hensyn til dette i den interne fordelingen. Vi kan ikke lure våre egne. Derfor ble det ikke lagt fram et budsjettforslag med for eksempel et proporsjonalt kutt på 50% i forhold til inneværende års rammer, som ville ha vært nødvendig med det store realkuttet fakultetet har fått i sin ramme. Med et slik tildeling ville Sosialantropologisk institutt kommet bedre ut. På den annen side ville vi da ikke fulgt opp Kollegiets signaler, som på sikt antakelig ville gitt oss enda tøffere økonomiske betingelser. Dyrstad mener derfor at det ikke er snakk om mekanisk styring, slik Aspen ytret det, men om politisk styring.
- Men det er noe underlig at Kollegiet velger å tillegge studenttall og vekttallsproduksjonen liten vekt når NTNU ikke ville klart å oppnå måltallene som er satt uten SVT-fakultetets "overproduksjon" av kandidater, spesielt på lavere grad, avslutter Dyrstad.


KAREN ANNE OKSTAD