NTNU - Norges teknisk-naturvitenskapelige universitet
Ansvarlig redaktør: Informasjonsdirektør
Anne Katharine Dahl

Teknisk ansvarlig: 
Kenneth Aar

 
Er NTNU Y2K-syk?

Dette spørsmålet er nylig stilt meg som ansvarlig for forberedelsene til kommende nyttårsskifte.

Spørsmålet er relevant, fordi tiltakene i seg selv kan virke noe dramatiske ved at byggene stenges, heisene stoppes og så videre. Men, tiltakene har en naturlig og ganske praktisk årsak, som jeg skal belyse nærmere her.

De tiltakene som nå er forberedt faller for det meste i kategorien «sparer NTNU arbeid og ergrelser senere». Først og fremst har tiltakene sammenheng med at mye utstyr er automatisert med elektronikk og datakomponenter. Slikt utstyr er ofte følsomt for ustabilitet i strømforsyningen. Våre energiverk har informert oss om at sjansene for langvarig strømbrudd er svært liten, i hvert fall i Trondheimsregionen, men vi må regne med kortvarige brudd før og etter årsskiftet. Det kan også oppstå variasjon i spenningsnivå. Slike ureglmessigheter kan oppstå som følge av forberedelser som energiverkene iverksetter.

De av oss som har «levet en stund» vet også at det er vanlig med datatrøbbel etter strømbrudd. For en tid siden ble en større del av NTNU mørklagt, og det tok ganske lang tid før alt var operativt igjen. Blant annet kan det ta tid å skaffe reservedeler. Vi vet også at mange sikringskurser ikke takler korte strømbrudd fordi belastningen ved oppstart er større enn ved ordinær drift. Når 10 PCer i en datasal starter i samme øyeblikk, går sikringen.

Når det gjelder stenging av heiser ol. har det sin bakgrunn i at vi ikke ønsker å ta sjansen på at noen skal bli sittende fast på grunn av kortere eller lengre strømbrudd akkurat en nyttårshelg. Det blir ikke enkelt å skaffe assistanse på den tiden.

At bygningene stenger er rett og slett for å gjøre jobben enklere for de som har vakthold og ansvar for drift og vedlikehold. Her er det store verdier som skal tas vare på.

Til slutt noen ord om tilstedeværelsen for beredskapsgruppen og at det legges vekt på å holde informasjonskanalene intakte.

Det er etter hvert klart at sjansene for teknisk sammenbrudd blir små i vår del av verden, men til gjengjeld har historien vist at de menneskeskapte krisene er de som gjør størst skade. Slik sett kan det oppfattes som et paradoks at vi annonserer en såpass høy beredskap. Erfaringene på dette feltet er imidlertid at det er viktig med åpen, nøktern og troverdig informasjon.

Enten det oppstår en problematisk situasjon, eller det bare begynner å svirre rykter uten rot i virkeligheten, vil det være avgjørende å ha full oversikt over tilstanden og å formidle denne på en god måte.

Til slutt, lykke til med feiringen!

Eric Sandnes
År 2000-koordinator