NTNU - Norges teknisk-naturvitenskapelige universitet
Ansvarlig redaktør: Informasjonsdirektør

Teknisk ansvarlig:
Erik Prytz Reitan

 
NTNU - etter tre år

En valgperiode går mot slutten, - et passende tidspunkt for en «vareopptelling». NTNU ble konstruert gjennom et politisk vedtak. De føringer som var lagt, kunne tolkes i mange retninger. De kulturelle forskjeller var betydelige, og stridighetene forut for det politiske vedtaket kastet skygge. Atmosfæren var i starten preget av usikkerhet og gjensidig frykt. Smått om senn skiftet stemningen, «de andre» ble tiltrodd både faglig kompetanse og politisk gangsyn. Tilnærmelsene var i starten forsiktige, etter hvert djervere. Og arenaer for faglige synergieffekter ble etablert. NTNU trenger mer enn tre år på å hente ut de potensialer universitetet huser, men vi er godt i gang med å bygge et dugelig arbeidslag.... 

Så langt om ånden som rår. Av konkrete resultater er det grunn til å nevne at et fellesemne (ex.phil.) for alle studenter ved NTNU er etablert. Sivilingeniør-utdanningen er utvidet til fem år. Utdanningskapasiteten innenfor informasjonsteknologi har ekspandert betydelig, både innenfor siv.ing.utdanningen og de frie studier. En rekke utdanningstilbud er «modernisert» gjennom implementering av IT som redskap, og store ressurser er brukt for å bygge opp tiltrengt infrastruktur og datasaler for studentene. 

Legemangelen har presset frem en formidabel økning av den nasjonale utdanningskapasiteten, NTNU har stått for en stor del av økningen. I tillegg fikk vårt universitet tildelt ansvaret for «utenlandsfakultetet», dvs. håndteringen av statsfinansierte studieplasser innen medisin på det internasjonale marked. En ny studieretning, Energi og miljø, skal gi helhetlig kompetanse i utvikling og bruk av energikilder. Stor søkning ved opptaket i 1998 viste at ungdommen responderte positivt. 

Mange enkelttiltak er i gang for å sikre rekrutteringen i en tid der realfagenes posisjon er dalende. «Jenter og data»-prosjektet har vakt positiv oppmerksomhet. Kvinneandelen i det mannsdominerte datafaget har økt, samtidig som at kvinneopptaket innen teknologiske fag ved NTNU totalt sett går mot rekordnoteringer. «Gudskje-lovfredag», et samarbeid mellom Trøn-delag Teater og NTNU, går for fulle hus. Hensikten for NTNU er å gi universitetet et ansikt og bidra med kompetanse i samfunnsdebatten. 

Midlene til forskning og vitenskapelig utstyr er utilstrekkelige, det kan vi fort enes om. De politiske signalene indikerer at forståelsen for forskningens betydning vokser. Samtidig kommer det klare meldinger om at universitetene selv må sørge for eksterne midler til slike aktiviteter. NTNU har etter norske forhold en god tilgang på eksterne forskningsmidler, samarbeidet med SINTEF øker fagmiljøenes slagkraft. Vi har også sett en sterk interesse for å utnytte de muligheter NTNU gir for flerfaglige forskningstemaer. NFR-programmene Produktivitet 2005 og Medi-sinsk teknologi, samt aktiviteter under Næringslivets idéfond er uttrykk for det. Samtidig støtter vi med egne midler tverrfaglige forskningsaktiviteter basert på gode ideer fra fagmiljøene. 

Men vi kan ikke bare kreve å få tilført ressurser. Vi må selv husholde både med våre fysiske og menneskelige ressurser. Organisasjonsutviklingspro-sjektet ORGUT skal føre til enklere administrative prosesser. Nye former for samhandling skal gi oss større handlekraft og øke slagkraften utad. Men vi må vite hvor vi vil. Den nye strategiplanen gir retningen. Mottoet «Kreativ, konstruktiv, kritisk» gir utfordringer til oss alle. 

Studenter og ansatte har vist engasjement og vilje til å skape det nye NTNU. Derfor har det vært en glede for oss i rektoratet å arbeide for å realisere NTNU. Vi takker for samarbeidet og innsatsen i perioden som gikk, og ønsker alle en velfortjent juleferie og et godt nytt år med NTNU