NTNU - Norges teknisk-naturvitenskapelige universitet
Ansvarlig redaktør: Informasjonsdirektør
Anne Katharine Dahl

Teknisk ansvarlig: 
Kenneth Aar

 
Ledelsen har ordet
Rektor Emil Spjøtvoll
Globalisering

Hovedtemaet i høst for CRE, det europeiske rektormøte, var globalisering av høyere utdanning. I begrepet globalisering ligger noe mer enn internasjonalisering. Det akademiske fellesskap har bestandig hatt en internasjonal dimensjon gjennom på den ene side personlige kontakter, og på den annen side tilgang på litteratur, samlinger og laboratorier ved forsknings- eller studieopphold. Også den økonomiske virksomheten har vært internasjonal gjennom handel for å få tak i varer og produkter som det har vært lettere å skaffe fra andre deler av verden. Rammen rundt det hele har til nå primært vært nasjonalstatene.

I den globaliserte verden har vi sterke aktører som opererer på tvers av nasjonalstatenes grenser og delvis uavhengig av deres kontroll. Vi har de multinasjonale selskapene med virksomhet i flere land, og som har økonomiske interesser som først og fremst dreier seg om aksjonærenes utbytte og bedriftens overlevelsesevne. Men også andre organisasjoner og pressgrupper har kloden som sitt arbeidsfelt. For eksempel henter enkelte miljøvernorganisasjoner styrke gjennom sin globale virksomhet.

Parallelt med denne utviklingen har vi også erkjennelsen av at mange felles problemstillinger som menneskeheten står overfor, bare kan løses på global basis. Selv om den enkelte nasjon alene løste problemene best mulig innenfor landets grenser, ville det være en sub-optimalisering i et globalt perspektiv.

Utdanningsinstitusjonene vil også måtte forholde seg til globaliseringen. I første omgang vil det bety en økende konkurranse om de økonomiske ressurser. De internasjonale selskapene vil ikke være bundet av nasjonale hensyn, men vil sette inn sine midler og hente sin kompetanse der hvor de får mest igjen for pengene. Dette vil gjelde både forsknings- og utdanningsprogrammer. På etterutdanningssiden merker vi allerede nå bedriftenes interesse for å bruke tilbud fra utenlandske institusjoner. I neste omgang vil universitetene konkurrere om studenter og lærere på en global arena, for det de kan skape vil være avhengig av det potensiale som ligger i studentenes og lærernes kompetanse. Vi ser allerede konturene av internasjonale konserndannelser i universitetssektoren. University of Maryland har aktiviteter i mer enn 20 land over hele verden med egne immatrikuleringsseremonier. Flere amerikanske universiteter har etablert filialer i land i Sørøst-Asia. Nylig er det inngått en avtale mellom MIT og Cambridge University om et felles forsknings- og utdanningssenter i Cambridge, som i følge president Charles Vest ved MIT skal «invent the future of education, research and economic development». Samarbeidet er i starten støttet med 68 millioner pund fra den britiske regjering og 16 millioner pund fra industrien.

Utfordringene for oss? Skal vi ivareta vårt ansvar for «Gjennom ledende fagmiljøer skal NTNU sikre og fornye nasjonens teknologiske kompetanse» som det står i første del av vår visjon for NTNU, må også vi tenke globalt i samarbeidsrelasjoner og rekruttering. Spesielt må vi satse på å tiltrekke oss studenter til mastergrads- og doktorgradsprogrammer innenfor våre sterkeste fagområder.