NTNU - Norges teknisk-naturvitenskapelige universitet
Ansvarlig redaktør: Informasjonsdirektør
Anne Katharine Dahl

Teknisk ansvarlig: 
Kenneth Aar

 
Ledelsen har ordet                         
Emil Spjøtvoll
Opptak
og forbedringer

En rapport kommer på skrivebordet. Grå og nøktern, men innholdet er spennende. Den handler om opptaket sist sommer til de allmennvitenskapelige og siv.ing.-/siv.ark.-studiene. Men den gir ikke bare fakta om 1999-opptaket, vi finner også mye annen interessant informasjon, som utviklingen av søkertall de siste år, fordeling på aldersklasser og hvor søkerne kommer fra. Sett i et lengere tidsperspektiv, ser det ut til at det er en nedgang, både absolutt og relativt, i antall 18-åringer som umiddelbart starter på universitets- eller høgskolestudier. Av et årlig ungdomskull på ca. 50.000 er det rundt 12.000 som søker seg til høgre utdanning.

Ser vi på den fylkesvise fordeling av søkere til NTNU i forhold til folketallet, er det selvfølgelig en overdominans fra et utvidet Midt-Norge som strekker seg fra Sogn og Fjordane til Nordland. Deretter kommer Oppland, Hedmark, Troms, Finnmark og Rogaland, mens de øvrige fylker ligger omtrent likt. Lavest ligger Oslo, Akershus, Vest-Agder og Aust-Agder. Men forskjellene er ikke dramatiske. Mens det er én søker pr. 100 innbyggere i Sør- og Nord-Trøndelag, er det en på 300 i Oppland og en pr. 400 i Oslo. I realiteten har vi en god nasjonal spredning i rekrutteringen.

I tidligere år har det vært en del turbulens og avisskriverier rundt opptaket. I lys av dette, og at de nye studentene må mottas på en god måte, ble det organisert et Orgut-prosjekt for å se på muligheten for forbedringer i gjennomføringen av opptaket. I rapporten vises til at det er oppnådd både forbedringer og innsparinger. Studieavdelingen kan rose seg av at studentene nå får tidligere svar på sine søknader, og at det har vært meget få klager. Også når det gjelder adgangsbegrensete emner internt, har det vært betydelige forbedringer. Svar til de interne studenter går ut 2-3 uker tidligere enn før!

Studieavdelingen har grunn til å være stolt av sitt forbedringsarbeid, og at søkertallet til NTNU vokser. I rapporten sies at opptaket nå er inne i en struktur hvor det er en maksimal utnyttelse av ressursene. I utgangspunktet virker dette noe defensivt, men samtidig pekes det på ytterligere muligheter til forbedringer. Det sies at fremtidige forbedringer må knyttes opp til eventuelt andre måter å gjennomføre opptaket på. Studieavdelingen har fått mye kritikk, de har tatt dette konstruktivt for å finne forbedringer. Vi gratulerer Studieavdelingen både med hva den har oppnådd, og at den arbeider videre med å finne enda bedre løsninger.