NTNU - Norges teknisk-naturvitenskapelige universitet
Ansvarlig redaktør: Informasjonsdirektør
Anne Katharine Dahl

Teknisk ansvarlig: 
Kenneth Aar

 
Budsjett-sprekk på 350 prosent
Sytten millioner kroner ble til 57 millioner. Kollegiet ble ikke informert om overskridelsene. NTNU har fått sterk kritikk både fra Riksrevisjonen og KUF.

Innføringen av administrative fellessystemer ved NTNU har medført overskridelser på i underkant av 350 prosent. Bevilgningene startet i 1995, og var opprinnelig budsjettert til 17 millioner. Senere steg summen til 26 millioner. Fram til utgangen av 1999 er det akkumulerte overforbruket kommet opp i 24 millioner, mens prognosene for hele budsjettet er på 57 millioner kroner. Det er nødvendig med en ekstrabevilgning på 31 millioner. Disse millionene vil sannsynligvis måtte tas fra de nærmeste budsjettårene.
- Man kan i ettertid stille spørsmål ved om det var lurt av universitetet å bytte datasystem, skriver universitetsdirektøren i sin redegjørelse for kollegiet. 
NTNU har fått kraftig fra både Kirke-, Undervisnings- og Forskningsdepartementet, og fra Riksrevisjonen, for sin mangelfulle regnskapsføring i kjølvannet av innføringen av regnskapssystemet.
- I tillegg har store administrative arbeidsressurser vært båndlagt for å få systemene operative, skriver universitetsdirektøren videre i sin redegjørelse.
Det pekes på flere forklaringer på hvordan dette kunne skje: Manglende og for dårlig rapportering underveis. Videre har manglende prosjektstyring og uklare vedtak spilt inn.

- Ufattelig
Erling Paulsen er studentrepresentant i kollegiet. Han reagerer spesielt kraftig på at dette forumet ikke ble holdt orientert.
- Det er ufattelig at dette skjer. Jeg synes det e ganske utrolig at en sprekk på til sammen 350 prosent ikke er blitt rapportert Kollegiet!
Også rektor Emil Spjøtvoll poengterte at bruddet på informasjonsplikten tas meget alvorlig.
- Det kan ikke herske noen tvil om at forskning og undervisning vil bli skadelidende som følge av disse overskridelsene, sier Erling Paulsen.

TORE OKSHOLEN