NTNU - Norges teknisk-naturvitenskapelige universitet
Ansvarlig redaktør: Informasjonsdirektør

Teknisk ansvarlig:
Erik Prytz Reitan

 
Læringsmiljø 

Denne uken har det vært en stor nasjonal konferanse om studentenes læringsmiljø. Første dag tok utgangspunkt i en levekårsundersøkelse blant studenter, som Statistisk sentralbyrå har utført, og hvor de første resultatene ble presentert. De viser at studentene stort sett trives med studenttilværelsen, men at det er mange forhold som kan forbedres og rettes på. Et fundamentalt spørsmål er også hvilken levestandard studentene skal ha, sammenlignet med resten av befolkningen. Dessuten, om det store flertall har det bra, så er det alltid noen som kommer dårlig ut i forhold til enten materielle levekår eller sosial tilpasning og trivsel. Målrettede tiltak for å fange opp slike grupper er viktig.

Den andre delen av konferansen dreidde seg om vertskommunens ansvar for studentene og deres levekår. Statsråd Lilletun la selv fram sine tanker om dette i tilknytning til en pågående utredning. Det har alltid forundret meg at vertskommunene ikke er mer aktive i sin interesse for studentene og i å legge forholdene best mulig til rette for dem. De ferdige kandidatene er landets viktigste ressurs ved den utdanning og innsikt de har. Det er de som bærer med seg kunnskap og ideer for fremtidig virksomhet både i det private og det offentlige. Vertskommunene er jo i en unik posisjon ved den mulighet de har til å knytte et nært forhold til studentene i løpet av den tiden de er på studiestedet. Men det må gå lenger enn fagre ord.

Universitetenes ansvar og rolle var ikke et hovedtema på konferansen. Men det betyr ikke at vi kan lene oss tilbake, overlate initiativ og tiltak til andre og regne med at studentene uten videre vil få et godt læringsmiljø. Det viktigste for læringsmiljøet er læringen, og den foregår i vår egen regi. I et læringsmiljø inngår både studenter og lærere. I forbindelse med livslang læring vil det bli mange utdanningstilbydere. Det kommer nå til stadighet utdanningstilbud via fjernundervisning fra utenlandske institusjoner. Mange bedrifter utarbeider egne utdanningstilbud for sine tilsatte. Noen av disse ligger på universitetsnivå. Mange kan sikkert gi slike tilbud billigere enn universitetene kan. Kostnader reduseres også ved at studentene kan være hjemme eller på arbeidsstedet. Vi på universitetene må derfor tilby noe ekstra. Og det har vi, og det må vi rendyrke. Ved et universitet kan vi skape et unikt læringsmiljø i et fellesskap mellom studenter og lærere. Universitetet er stedet å være for å utvikle kunnskap og kompetanse på en bred basis. Ingen kan oppvise det mangfold vi har i kunnskapsområder, engasjement i utvikling av kunnskap og mulighet for kreativ dialog. Det gir også muligheten for å skape nettverk mellom mennesker som viser seg fram i langt flere dimensjoner enn i en «virtual reality».

spjotvoll.gif
Emil Spjøtvoll
rektor