Fellesemnet trenger hjelp fra studentassistenter

Modul 2 i det nye fellesemnet iverksettes til våren, og trenger studentassistenter nok til å lede 250 kollokviegrupper.

Ved opprettelsen av NTNU ble det bestemt at alle nye studenter, ikke bare de ved allmennfagene, skulle gjennom et felles innføringsemne. Gode, gamle ex.phil. holdt ikke mål i denne sammenhengen; og under sterkt tidspress kom undervisning i det nye fellesemnet i gang i høst.

Emnet består av to moduler. HF-fakultetet ble tildelt ansvaret for gjennomføringa av den første. I vårsemesteret 1998 iverksettes Modul 2 for aller første gang. Denne er det SVT-fakultetet som har fått ansvaret for, og siden mai har ei planleggingsgruppa derfra jobbet lange dager for å få på plass alt vedrørende innhold, arbeidsmåter, evalueringsform, organisering og ressursbehov.

Og skal dette gå bra, trengs assistanse. Bare i vårsemesteret skal det opprettes ikke mindre enn 250 kollokviegrupper! Disse skal ledes av viderekomne studentassistenter fra hele NTNU.

Modernisert

Mens den mer grunnlagsorienterte Modul 1 stort sett tar for seg innarbeidede ex.phil.-emner som filosofihistorie og vitenskapsteori, tar Modul 2 mål av seg til å være både problemorientert og empirisk aktualiserende. De sju temaområdene som er valgt ut, er «Vår verden i utvikling», «Teknologi og vitenskap», «Kultur og mangfold», «Menneske og individ», «Demokrati, dialog og ledelse», «Miljø» og «Etikk og politisk filosofi». I tillegg er «vitenskapelig argumentasjon», dvs. logikk og skriveprosesser, en sentral del av Modul 2.

Den faglærerbaserte undervisninga tas hånd om av både humanister, samfunnsvitere og teknologer, og gis gjennom forelesninger og seminarer.

Også når det gjelder eksamensform, går Modul 2 nye veier. Mens Modul 1 har vanlig skoleeksamen, blir en prosjektoppgave evalueringsgrunnlaget ved Modul 2. Denne skal tas innenfor en problemstilling knyttet til ett av de sju hovedtemaene, der studenten - i tillegg til anbefalt litteratur, faglærerbaserte forelesninger og seminarer - får støtte seg til prosjektkollokvier, ledet at studentassistenter.

- Dette er et viktig skritt i retning av å modernisere innføringsemnet, mener Gunnar Fermann ved SVT-fakultetet. Han er ansvarlig for å iverksette Modul 2, og peker på at den problemorienterte og aktualiserende tilnærminga som er lagt til grunn, både kompletterer Modul 1 og vil øke relevansen av fellesemnet for mange NTNU-studenter.

Også eksamensformene kompletterer hverandre, mener Fermann: - Mens skoleeksamen i stor grad måler studentenes evne til å huske og reprodusere pensumstoff, stiller prosjektoppgaven større krav til innsamling av data, problemfokusert lesing og argumenterende skriving. Sånn sett imiterer prosjektoppgavene større deler av forskningsprosessen, og oppøver studentene i ferdigheter de får nytte av i både studier og framtidig yrkesliv.

Noe for deg?

For å klare alt dette, får altså alle studentene tilbud om temafokuserte kollokviegrupper, 250 bare til våren. Disse vil gå over seks ganger to timer, og skal ledes av viderekomne studenter - som får både lønn og attest for arbeidet. SVT-fakultetet er derfor nå på jakt etter studenter fra alle NTNUs fagområder, med erfaring fra oppgaveskriving eller prosjektarbeid innenfor ett av de sju hovedtemaene. Det vil bli arrangert obligatorisk kurs i prosjekt- og gruppeledelse først i januar, og det vil bli tilbudt temabasert faglæreroppfølging i de seks ukene prosjektkollokviene avvikles.
 
 


AV LISA OLSTAD
Forsida

flere nyheter