NTNU - Norges teknisk-naturvitenskapelige universitet
Ansvarlig redaktør: Informasjonsdirektør
Anne Katharine Dahl

Teknisk ansvarlig: 
Kenneth Aar

 
Fordeling blir stridstema

Vinterens varmeste potet blir den nye modellen for budsjettfordeling.
I ei tid med reduserte bevilgninger vil ingen havne blant dem som får aller minst.

Hvor mye koster en student? Hvor mye bør studenten koste? Skal en siv.ing-student koste mye mer enn en filosofistudent? Hvilke faktorer skal puttes inn i regnestykket?

I dag forutsettes en samfunnsviter å koste fakultetet 200 000 kroner fra vedkommende begynner og fram til fullført hovedfag. Dette er en omtrentlig sum beregnet ut fra prisene i tabellen. Det er tatt hensyn til at gjennomsnittlig reell studietid er lengre enn normert studietid. Den tilsvarende summen for en sivilingeniør-student er 300 000 kroner. At det er slik, er ikke resultat av en overlagt prosess eller bevisst resonnement. Det bare er slik. Derfor ble prisene per studieplass som ligger til grunn for dagens budsjettildeling konstruert på basis av et enkelt regnestykke: Man tok simpelthen den fakultetsmessige bevilgning et gitt år - 1994 - og delte på antall studenter (måltallet, ikke det faktiske antall studenter), og vips - så kom man ut med et tall for hva en student på et gitt nivå ved et gitt fakultet skulle koste.

Senere er bevilgningene endret ved multiplisere disse prisene med endringer i måltallet for antall studenter for det enkelte fagområde. Men summene har noe tilfeldig ved seg: Prisene er et uttrykk for hvordan det faktisk er, ikke om det nødvendigvis er riktig at det er slik.

Problemer

Det er dette fungerende økonomisjef Ola Johs. Amdal og hans kolleger er satt til å gjøre noe med. Først må de få unna budsjettfordelingen for kommende budsjettår. Men ut på nyåret regner man med å ta fatt på dette.

Amdal har flere kontroversielle problemstillinger å baskes med:

Normering av arbeidstid. Hvordan oversette fra undervisningstimer til arbeidstimer? Dette handler om hvor mye tid en universitetslærer skal få til å forberede seg.

Normering av undervisning. Hvor mye undervisning skal gis? Her er det store ulikheter når det gjelder hvor mange undervisningstimer studenter ved ulike fag blir til del. En teknologistudent får i dag rundt 30 timer per uke, mens en student ved HF-fakultetet kan få bare 10 timer per uke (begge eksempler gjelder første del av studiet).

Pris. Hvor mye skal undervisningen koste? Hvorfor er det slik at en teknologistudent koster så mye mer enn en samfunnsvitenskapelig student? Noen siv.ing-studier krever mye dyrt laboratorieutstyr - men behøver for eksempel datastudentene nødvendigvis like høye bevilgninger?

Valgfrihet. Hvor stor 
 valgfrihet skal ulike studenter på ulike nivå få lov til å ha? Dersom man har et bredt spektrum av valgfag og valgfrie fordypninger å velge mellom, blir det færre studenter per undervisningstilbud. Dette blir dyrt. Skal en student som studerer engelsk få større valgfrihet enn en maskinstudent?

Produktivitet. I hvilken grad budsjettbevilgninger knyttes til ulike måltall som går på den akademiske produksjon - forskning, undervisning, studenttall?


TORE OKSHOLEN

 
 Pris per studieplass + pris per årsenhet (bestått eksamen i 20 vekttall)

Fakultet Lavere grad Høyere grad Profesjonsgrad
HF-fag 16 000 + 6 300 48 000 + 12 600
Samfunnsfag 11 100 + 6 300 33 200 + 12 600
Realfag 26 200 + 12 600 78 600 + 25 200
Psyk (prof. studiet) 102 000
Medisin 108 800 + 18 500
Teknologi/arkitektur 51 200 + 9 300