NTNU - Norges teknisk-naturvitenskapelige universitet
Ansvarlig redaktør: Informasjonsdirektør

Teknisk ansvarlig:
Erik Prytz Reitan

 
 Klart for Orgut-vedtak

19. november er en dato det er verdt å merke seg. Da vil Kollegiet gjøre vedtak som berører hele universitetsorganisasjonen, og resultatene av Orguts mange og lange diskusjoner begynner å materialisere seg.

Det formelle vedtaket om instituttene og styrerens rolle ble gjort allerede den 29. oktober.
Vedtaket styrker instituttstyrerens rolle vesentlig, og nyordningen iverksettes fra den 1.1. neste år. Hvordan ansvars- og maktfordelingen mellom de tre styringsnivåene skal innrettes, vedtas etter all sannsynlighet i kollegiemøte den 19. november. Dette prinsippvedtaket skal begynne å gjelde i løpet av vårsemesteret.
Prinsippene for organisering av sentraladministrasjonen, foreligger også i forslags form. Her ventes det til dels dramatiske endringer. Blant annet synes det sikkert at Forskningsavdelingen legges ned, den sentrale IT-avdelingen reduseres eller forsvinner helt, Personalavdelingen slik vi kjenner den i dag, forsvinner, og Informasjonsavdelingen blir kraftig utvidet.
Det er imidlertid riktig å understreke at forslagene forandrer seg nærmest fra dag til dag, og de to faste Orgut-utrederne, Per Kjøl og Harald Skaar, er lite villige til å være mer konkret:
- En ting er at vi tar imot innspill fra ulike hold og bearbeider disse helt fram til møtet i styringsgruppa den 6. november. En annen sak er at det nå skal forhandles med arbeidstakerorganisasjonene den 11. november. Forutsetningen er likevel at Kollegiet skal gjøre vedtak om sentraladministrasjonen den 19., og at iverksettelsen skal skje 1.4.99.

Universitetsavisa kommer tilbake med en fyldig dekning av styringsgruppas innstilling til Kollegiet i neste utgave.