NTNU - Norges teknisk-naturvitenskapelige universitet
Ansvarlig redaktør: Informasjonsdirektør

Teknisk ansvarlig:
Erik Prytz Reitan

 
 Mislykket

En valg anses normalt som vellykket når det fører til avklaring av spørsmål som de stemmeberettigede anser for å være de viktige. I så måte må høstens rektorvalg betraktes som mislykket. 

Av rundt 20 000 stemmeberettigede var det 493 personer som tok bryet med å avgi stemme. Hver fjerde av disse 493 personene valgte å stemme blankt. I tillegg følte noen seg kallet til å avgi sin stemme til en person som på forhånd hadde gjort det klart at han ikke stilte. Dette skjer altså i en situasjon hvor man kun hadde én kandidat å velge mellom - som i salig Sovjetsamveldets velmaktsdager. 

Hvordan skal man tolke dette? 

Alternativ 1: 

Universitetspopulasjonen er såre fornøyd. Den som tier, samtykker. Dersom ikke universitetsloven påbød valg hvert fjerde år, kunne man egentlig like godt latt være å holde valg i det hele tatt. 

Alternativ 2: 

Grasrota ved universitetet er grunnleggende misfornøyd, men samtidig frustrert over manglende kanaler for innflytelse. De misfornøyde vet de er i mindretall og har lite å vinne på å stille mot den sittende rektor, så de unnlater å stille kandidat og velger å holde seg borte fra urnene. 

Emil Spjøtvolls - og oss andres - problem er at vi mangler holdepunkter for å avgjøre hvilket alternativ som best beskriver virkeligheten. Rektor Spjøtvoll leder universitetet i en grunnleggende omstillingsperiode - Orgut. De beslutninger som fattes i disse dager, vil ventelig legge føringer som vil gjelde et stykke inn i neste årtusen. Til tross for dette har ikke Orgut vært et tema i valgkampen - først og fremst fordi det ikke har vært noen valgkamp. 

Dette innebærer at NTNUs politiske ledelse vil måtte foreta viktige veivalg uten å ha noen klar formening om hvorvidt man har universitetsbefolkningen med seg eller ikke. Det er en lite ønskelig situasjon.