NTNU - Norges teknisk-naturvitenskapelige universitet
Ansvarlig redaktør: Informasjonsdirektør

Teknisk ansvarlig:
Erik Prytz Reitan

 
Valgene 1998 - siste ord er (forhåpentligvis) ikke sagt

"Kunsten at få det siste ord er enkel som bare fanden. Tricket består i ikke at tadet næstsidste ord fra den anden."

Dette ifølge den danske dikterfilosofen og ordkunstneren Piet Hein.

Valgkampen så langt har etter mitt syn vært meget laber. Antagelig har dette sammenheng med at det ikke er noen konkurranse om vervene som rektor og prorektor. Valgene til de øvrige vervene er imidlertid også viktige - ikke minst valg av «menige» kollegiemedlemmer. Dette er et forsøk på skape mer liv i valgdebatten. La mottoet være - siste ord er ikke sagt før valgene er gjennomført!

«NTNU skal la faglig dyktighet danne grunnlaget for et tverrfaglig, kritisk og konstruktivt samspill, der sammenhenger avdekkes, ny kunnskap utvikles og nye arbeidsformer oppstår.»

Slik lyder pkt. 3 i NTNU's charter.

I dette samspillet har det teknisk/administrative personalet en meget viktig rolle å spille, selv om førstefiolinistrollen på et universitet naturlig tilligger det vitenskapelige personalet.

Forvaltning og administrasjon er også fag. Vi lever i en stadig mer kompleks verden, der kravene til den enkeltes faglige dyktighet og personlige kompetanse øker på nær sagt alle områder. For å kunne nå våre mål, er det maktpåliggende at NTNU fremstår som en attraktiv og utfordrende arbeidsplass for alle grupper tilsatte - også for tilsatte i teknisk/administrative stillinger.

Det er med glede jeg konstaterer at rektor Emil Spjøtvoll i sin programerklæring slår fast at NTNU må drive en bevisst opplæringspolitikk for administrativt og teknisk personale for å sikre topp kvalitet i administrative prosesser. Som kollegiemedlem vil jeg gjøre mitt for å sikre at en slik politikk får allmenn tilslutning.

NTNU legger vekt på å være et universitet som virker i samfunnet og i tiden. Vi ønsker å være en viktig samarbeidspartner for norsk nærings- og samfunnsliv. Denne samfunns- og markedsorienteringen må imidlertid ikke føre til at vi gir avkall på de grunnleggende universitetsideer - frihet til å studere etter ønske, frihet til å undervise etter overbevisning og frihet til å forske etter interesse. Som kollegiemedlem vil jeg arbeide for at disse ideene holdes levende - uten å tape av syne behovene for nyorientering og markedstilpassing.

NTNU har i dag over 18 000 studenter og ca. 2 600 tilsatte. Vår virksomhet spenner over et meget bredt felt. Denne virkeligheten representerer en betydelig utfordring på arbeidsmiljøfronten. Selv om mye er oppnådd, kan vi ikke si oss tilfredse før alle som har NTNU som sin daglige arbeidsplass er sikret et fullt ut tilfredsstillende arbeidsmiljø. Som kollegiemedlem vil jeg arbeide for å intensivere den sentrale innsatsen på dette området.

NTNU befinner seg for tiden midt inne i et stort organisasjonsutviklingsprosjekt - Orgut.

Prosjektet tar sikte på å oppnå en betydelig kvalitets- og effektivitetsheving på universitetets administrative og organisatoriske systemer. Jeg tror de fleste NTNU-tilsatte - i likhet med meg selv - stiller seg positivt til Orguts målsettinger. Jeg er imidlertid opptatt av at Orgut som prosjekt og prosess må fungere i henhold til sine erklærte intensjoner - å skape dialog mellom stillingsgruppene og utvikle åpenhet tvers gjennom hele organisasjonen. Orgut betoner også viktigheten av at universitetet som organisasjon er selvkritisk, nysgjerrig, har evne til å ta imot impulser utenfra og er villig til å lære av andres erfaringer. Som kollegiemedlem vil jeg engasjere meg sterkt for å virkeliggjøre disse intensjonene. Jeg vil videre være på vakt overfor alle forslag til endringer av organisasjonen, som vil kunne innebære uheldig maktkonsentrasjon og svekkelse av universitetsdemokratiet.

Godt valg! 

Morten Øien