Korsgata under hammeren

NTNU vil selge alle sine eiendommer i Korsgata, Vollabakken og Singsakerbakken. Helst under ett, og helst til noen som vil lage studentboliger. De færreste leietakerne i området kan regne med å få kjøpe husene de bor i.

Det er ennå ikke vedtatt av Kollegiet, men alt tyder på at det blir klubbet på førstkommende kollegiemøte: Universi-tetet kvitter seg så fort som mulig med alle sine eiendommer - bolighus, verksteder, servicebygg og ledige tomter - i Korsgata, Vollabakken og Singsakerbakken. Det skulle ha skjedd for lenge siden, men først måtte området omreguleres fra universitetsformål til boligformål, og dette har tatt sin tid. Nå er den nye reguleringsplanen så godt som på plass, og universitetsledelsen håper på fortgang i sakene.

Vil ikke stykkselge

Det er 28 eiendommer i området, og 81 leieforhold. Noen leietakere har bodd i strøket bare noen måneder, andre siden husokkupasjonene på 70-tallet. Om noen av dagens beboere i det hele tatt kommer i betraktning som kjøpere, blir det den sistnevnte gruppen. Universitetet er i prinsippet ikke interessert i stykksalg, men er villig til i hvert fall å gå inn i en dialog med de av strøkets «gamle» beboere som måtte være interessert i å kjøpe. Det forutsetter imidlertid at de husene det måtte gjelde, ligger slik til at de kan «skilles ut» fra resten. Hvis de utgjør en sentral del av et større rehabiliterings- og fortetningsprosjekt, må nok beboerne glemme alle drømmer om å bli huseiere. Med mindre de kan spa opp 20 millioner eller så, og by på hele området...

Hvor mange beboere som i kraft av mangeårig hjemstavnsrett kan betraktes som verdige forhandlingsparter, har det ikke lykkes Universitets-avisa å få rede på. Teknisk avdeling vil heller ikke ut med hvor mange av slaget, som har meldt sin interesse som kjøpere. «Noen,» er alt teknisk direktør Kjell Næsje er villig til å si. Samt at husene i så fall skal selges til markedspris.

Eventuelle stykksalg vil mest sannsynlig skje direkte fra universitet til beboer. - En annen mulighet vil være å legge inn en klausul om beboer-overtakelse av visse eiendommer når området selges under ett, sier Næsje.

Studentboliger ?

Teknisk avdeling holder i det hele tatt kortene tett til brystet. Det er kjent at Studentsamskipnaden er sterkt inne i bildet, men det forhandles også med 6-7 andre interessenter. Heller ikke disse vil Teknisk avdeling si hvem er, men det er kjent at det foreløpig foreligger et bud på 20 millioner kroner og at flere bud er ventet.

Universitetet ser helst området brukt til studentboliger, og forlanger av potensielle kjøpere at de skal «dokumentere interesse» for denne type boliger. Det blir, ifølge Næsje, dermed en totalvurdering av kjøpernes pristilbud og planer for framtidig bruk, som vil avgjøre hvem NTNU selger til.

Området har vært forsømt i en årrekke. Det er til dels svært dårlig vedlikeholdt, og selges «på rot», med de feil og mangler som måtte foreligge. - Det er ikke snakk om å taksere det hus for hus, påpeker Næsje.

I dag har NTNU to virksomheter i Vollabakken. Den ene er den såkalte transportsentralen, med garasjer for universitetets transportmidler, samt kontorer og velferdsrom for transportarbeiderne. Det andre er verksted og arbeidsplasser for arkitektstudentene. Teknisk avdeling mener at begge disse virksomhetene kan finne plass andre steder på Gløshaugen.


LISA OLSTAD
Forsida

flere nyheter