NTNU - Norges teknisk-naturvitenskapelige universitet
Ansvarlig redaktør: Informasjonsdirektør
Anne Katharine Dahl

Teknisk ansvarlig: 
Kenneth Aar

 
Ledelsen har ordet

Emil Spjøtvoll
Tverrfaglighet
- honnørord eller fyord?

Begrepet tverrfaglighet dukker ofte opp i interne diskusjoner på NTNU. For enkelte er det et honnørord, det viser til de spesielle muligheter NTNU har, og er en del av den ambisjon som lå til grunn for NTNU. For andre er det et fyord, det trekker oppmerksomhet og ressurser fra de grunnleggende disipliner. Innlegg i de siste nummer av Universitetsavisa har gjenspeilt begge posisjoner. Vi må få en bedre felles forståelse av hva tverr- og flerfaglighet innebærer for NTNU, og hva det betyr i praksis.

Det skjer imidlertid mye på tverr- og flerfaglige satsinger på NTNU. Interessante resultater har kommet gjennom våre tverrfaglige forskningsprogrammer, og det er etablert flere multifakultære studieprogrammer. Større forskningsprogrammer, som Produktivitet 2005 og Næringslivets idéfond, har som hovedprinsipp at forskningstemaene som tas opp skal bruke kompetanse fra flere disipliner. De store problemene og utfordringene samfunnet står overfor er ikke disiplinrettet. Det ville også være merkverdig om de eneste forskbare problemstillinger var de som befinner seg innenfor de disiplingrenser vi anno 1999 opererer med. Forskningen er delvis inspirert av forskningens egne resultater med de nye spørsmål de reiser, delvis av det behov samfunnet har for kunnskap. Med den enorme økningen globalt av antall studenter, og dermed antall lærere og forskere, bør vi bruke en større del av våre ressurser på problemstillinger knyttet til de behov samfunnet har.

Vi kan med god grunn være stolte av det naturvitenskapelig kunnskap omsatt i teknologi har gitt oss. Men det er en illusjon å tro at kunnskapen og resultatene som skapes i naturvitenskap og teknologi automatisk gir et godt samfunn og gode globale løsninger. Det er ikke lenger nok å være «den lykkelige kriger», som Håkon With Andersen så slående har brukt som betegnelse om teknologien ved inngangen til dette århundre. Eksempelvis har ikke forskerne viet miljøspørsmål nok oppmerksomhet. Der er vi sinker i forhold til mange andre områder. Man kan spørre om forskningen er preget av sterk omtanke for menneskenes behov og vår livskvalitet. Det kan reises sterk tvil om medisinsk forskning primært tar sikte på å løse helseproblemene på global basis. Vi ser at inntektsforskjellene blir større både mellom land og innen land, med den risiko det reiser for konflikter og sosial uro.

Disse temaene er det politikerne som skal ta seg av, vil mange si. Men vi har også et ansvar i kraft av den kunnskap vi har, og de muligheter den gir. Vi kan umulig mene at politikerne kan greie det bedre enn oss. I vår kompliserte verden, hvor mange interessegrupper slåss og den offentlige debatt tabloidiseres, har vi en fornyet oppgave i å peke på vesentlige problemstillinger og hvorledes de kan løses. Ikke slik at NTNU direkte skal løse de globale problemer, men vi skal bidra med den kunnskap og de forutsetninger vi har.