NTNU - Norges teknisk-naturvitenskapelige universitet
Ansvarlig redaktør: Informasjonsdirektør
Anne Katharine Dahl

Teknisk ansvarlig: 
Kenneth Aar

 
Debatt
Strategiske satsinger ved NTNU

I siste nummer av Universitetsavisa stiller Einar J Aas noen spørsmål om NTNU-satsinger og IKT. Det er viktig å være klar over at denne diskusjonen hører hjemme i arbeidet med å videreutvikle og presisere den vedtatte strategien Kreativ konstruktiv kritisk. Her står det blant annet at NTNU skal satse strategisk på utvalgte fagområder der NTNU kan bli internasjonalt ledende. Den diskusjonen som pågår nå, dreier seg om å fastslå hvilke disse fagområdene skal være. På Kollegiets utvidete seminar den 23. - 24. august (utvidet fordi også dekanene deltok) var det enighet om at

- Materialer

- Maritim forskning

- Medisinsk teknologi

- Energi og miljø

skulle utredes videre som mulige satsingsområder, hvor NTNU tar mål av seg til å bli internasjonalt ledende. Dette utredningsarbeidet er nå i gang. Diskusjonene på strategiseminaret dreide seg blant annet om også IKT skulle defineres som et slikt satsingsområde, men det kom ikke til noen avklaring, bl.a. fordi møtedeltakerne vektet kriteriene ulikt.

Kriteriene dreier seg om Vitenskapelig kvalitet på høyt nivå, og godt utbygde forskningsnettverk og faglig samarbeid, nasjonalt så vel som internasjonalt. Men utvelgelsen av satsingsområdene skal ikke bare skje etter rene vitenskapelige kvalitetskriterier. Også samfunnets og næringslivet behov, samt muligheter for ekstern finansiering er viktig.

Kriteriene kan trekke i noe ulike retninger, og noe av det som må avklares i den videre prosessen, har med vektleggingen av dem å gjøre. Andre spørsmål må også avklares. Hvor brede skal satsingsområdene være? Er de for smale, blir de sårbare i forhold til enkeltpersoners individuelle karriereløp, er de for brede, kan vanskelig målsettingen om internasjonalt ledende opprettholdes. Slike spørsmål drøftes nå i utredningsgruppene.

På siste Kollegiemøte ble det bedt om at også IKT skulle utredes som en mulig NTNU-satsing. Mandatet til utredningsgruppen er i ferdigstillingsfasen. Vi vil altså ha 5 mulige satsinger under utredning. Utredningene skal bidra til at NTNUs styringsorganer får et godt grunnlag før endelig vedtak om satsingsområder fattes.

Kathrine Skretting