NTNU har vært på banen...

... men for matematikk, naturfag og teknologi i skole og samfunn er oppgavene enorme - så vi har alle en jobb å gjøre!!

I Universitetsavisa 16.10 retter Peter van Marion søkelyset på utviklingen av realfagene i skolen og NTNUs posisjon som landets nasjonale universitet innen naturvitenskap og teknologi. Fra mitt ståsted oppleves universitetets innsats (både under nytt og gammelt navn) langt mer positiv enn det som framgår av intervjuet. Noen eksempler:

- Takket være påtrykk fra rektorene Jakobsen og Spjøtvoll bl.a. ved artikler i Dagbladet og Aftenposten, ble utkastet til generell læreplan for hele skoleverket fullstendig revidert når det gjaldt beskrivelsen av «anvendt vitenskap og teknologi». Takket være dem tror jeg faktisk vi unngikk å få befestet offisielt en ensidig skeptisk holdning til teknologi som utelukkende en fiende og trussel mot menneskeheten.

- Rektor Spjøtvoll og NTH spilte en aktiv rolle i Sjøbergutvalgets referansegruppe. Arbeidsgruppen for matematikk, som avslutter sin rapport i disse dager, har hatt to universitetsrepresentanter, fra NTNU og UiO.

- I arbeidsgruppen nedsatt av KUF for å styrke matematikk, naturvitenskap og teknologi var Lisa Lorentzen ikke NTNUs representant, slik en kan få inntrykk av fra Universitetsavisa, men universitetenes representant oppnevnt av Universitetsrådet. (I rapporten blir for øvrig NTNUs aktive informasjons- og opplysningsarbeid berømmet!)

- ALS ved Peter van Marion fortjener spesiell honnør for å ha initiert Program for skoleforskning og nå nylig «Nasjonal konferanse om naturfagene i skolen»; begge deler delfinansiert av NTNU.

- Vitensenteret, som ble gjenåpnet i sommer, er et annet vellykket initiativ. Her får barn i alle aldre spennende og morsomme naturfag- og teknologiopplevelser!

- Program for lærerutdanning i matematikk er startet opp, og arbeid for utvidelse til realfag er i gang. I følge stortingsmelding nr. 48 er dette registrert som et positivt tiltak i KUF.

- Prosjektet Damer og Data fikk kvinnene på banen i datateknikkstudiet. Det er blitt berømmet i avisene av planleggingsministeren såvel som likestillingsombudet.

Når det gjelder rammeplanutvalg og lærebokskriving, kan jeg for matematikkens vedkommende si at NTNU har vært på banen selv om vi burde hatt kapasitet til å engasjere oss mer. Det er kjedelig hvis etterutdanningstogene går fra oss slik van Marion hevder. En kunne ønske at de planlagte fagdidaktikkstillingene i realfagene ble realisert . Den omtalte skolelab'en for matematikk, naturfag og teknologi ville gitt et enestående miljø for etterutdanningsvirksomhet. Ved mitt fakultet har vi ellers erfart en annen type problem: Den manglende finansiering for de lærerne som ønsker en videreutdanning (sabbatstermin) i realfag. Dette har NTNU liten innflytelse på.

Som sagt, vi har en jobb å gjøre. Sjøberg sier: «Gjenreis naturfagene som dannelsesfag! Naturvitenskapen er ett av menneskehetens kulturprodukter» Her trenger vi så desidert hjelp fra Dragvoll!

Og hva med Universitets-avisa ? Så vidt jeg har hørt har Le Monde vært på tråden for å få en reportasje om kvinneinntrykket på Data. Men nyheten har hittil glimret med sitt fravær i Universitetsavisa.

Kari Hag Førsteamanuensis
Matematiske fag
Forsida