NTNU - Norges teknisk-naturvitenskapelige universitet
Ansvarlig redaktør: Informasjonsdirektør
Anne Katharine Dahl

Teknisk ansvarlig: 
Kenneth Aar

 
Replikk                                                            

Einar J. Aas, Proffessor
Institutt for fysikalsk elektronikk, NTNU

IKT eller ikke IKT?
Kollegiets strategiseminar 23-24 august har valgt ut 4 strategiske satsingsområder, hvorav Informasjons-og kommunikasjons-teknologi skriker med sitt fravær.

KUF-departementet har derimot ført opp IKT som ett av 4 satsingsområder i Stortingsmelding nr 39(1998-99): «Forskning ved et tidsskille». De uttaler bl a: «Norge har gode forutsetninger for å utvikle sterke høyteknologiske bedrifter basert på informasjonsteknologi...»; og videre: «Målet for satsingen på FoU for informasjons- og kommunikasjonsteknologi er å stimulere til utvikling og bruk av IKT i næringslivet, offentlig sektor og det sivile samfunn, samtidig som man skal opparbeide økt innsikt i forholdet mellom denne teknologien og andre kulturelle og samfunnsmessige forhold. Satsingen skal også være med på å sikre Norge en konkurransedyktig IKT-industri. Satsingen skal bidra til å realisere sentrale mål som er knyttet til utviklingen av distriktene, og legge grunnlaget for fornyelse og økt effektivitet i næringslivet og i offentlig forvaltning og tjenesteproduksjon.»

I NOU 1995: 28 NTNU siteres det fra NTNUs egne forberedelser; se f eks: «...Satsinger som vil styrke teknologisk utdanning og forskning ved NTNU, datert 21.08.95, ...I kapittel 3 lister notatet opp forslag om teknologiområder som bør ligge inenfor NTNUs virksomhetsområde og som krever flerfaglig tilnærming: Miljøteknologi, -medisin og -politikk, Energiteknikk og -politikk, Materialteknologi, Sikkerhet, Medisinsk teknologi, Informasjonsteknologi og Marin virksomhet og havbruk».

NTNU har fulgt opp ambisjonene om et I(K)T-universitet med mange satsinger. I år ble det tatt opp ca. 800 studenter på grunnfag i informatikk. Ved de IKT-relaterte linjene datateknikk, kommunikasjonsteknologi, elektronikk, og teknisk kybernetikk ble det tatt opp tilsammen 500 studenter. Et Strategisk Universitets-Program innen IKT ble prioritert på 1. plass av Kollegiet i juni i år.

Sier NTNU-ledelsen til 3000-4000 studenter at de har begynt på et ikke-strategisk fagområde ved NTNU?

Sier NTNU-ledelsen til Norges Forskningsråd at de har prioritert et ikke-strategisk fagområde ved NTNU på 1. plass av de Strategisk Universitets-Programmer?

Mitt enkle hode skjønner ikke tankegangen her. Kan vennligst Prorektor opplyse meg og andre enkle sjeler om hvilken analyse som (hittil) har definert vekk IKT fra NTNUs 4 satsingsområder?