NTNU - Norges teknisk-naturvitenskapelige universitet
Ansvarlig redaktør: Informasjonsdirektør
Anne Katharine Dahl

Teknisk ansvarlig: 
Kenneth Aar

 
Ledelsen har ordet
Emil Spjøtvoll

Instituttledelse og strategi

Enkelte mener at ledelse ikke er mulig i akademia. Andre igjen mener at selv om det var mulig, så er det ikke ønskelig. Iallfall bør man ikke snakke om det. Det gir oss ubehagelige assosiasjoner til autoritært styrte virksomheter og organisasjoner. Men også ved et universitet tas det hele tiden beslutninger. Ved hvert Kollegiemøte vedtas et titalls betenkninger og tilsettinger i professorstillinger. Det tas beslutning om studentopptak, studieprogrammer; grunn-, mellom-, hovedfag og tverrfaglige studietilbud. Slike vedtak bestemmer den faglige profil og utvikling av universitetet.

Skjer så dette etter innfallsprinsippet, eller ved at den som skriker høyest får gjennomslag for sine utspill? Kanskje er det slik i en viss utstrekning. Man skal ikke avvise de kreative og spontane idéer. Men vi er nok likevel tjent med at utviklingen skjer med en rimelig grad av indre sammenheng, på instituttnivå, fakultetsnivå og for NTNU som helhet. Da kan vi få en større faglig tyngde til glede både for fagenes og disiplinenes utvikling og for muligheten til å skaffe eksterne ressurser fra forskningsråd og andre kilder.

Vi trenger systematikk, gjennomtenkning og planlegging for å få dette til. Det må primært foregå på instituttnivået, for det er der den faglige kompetansen finnes. Fakultetsledelsen og sentralnivået har ingen vitenskapelig ansatte. For å ivareta de prosesser som er nødvendig, må det ledelse til. La oss kalle det akademisk ledelse. På instituttnivå har instituttlederen fått som hovedoppgave å sørge for at instituttet arbeider planmessig med den faglige utvikling av instituttet. Men det er ikke instituttlederen som skal bestemme og diktere denne. I Kollegiets vedtak om instituttlederens oppgave står det at instituttlederen skal initiere og lede prosesser. Lederen har videre et spesielt ansvar for at instituttet i sine valg, i tillegg til fagenes og disiplinenes egenutvikling også tar hensyn til de endringer som skjer i eksterne rammebetingelser som nasjonale prioriteringer, relasjoner til annen virksomhet ved NTNU og NTNUs overordnede mål.

For å sikre kontinuitet i arbeidet og en forankring i fagmiljøene, anbefaler ORGUT å opprette ledergrupper. Denne løpende faglige diskusjon er ikke en styreoppgave. Styret skal ta de endelige beslutninger om mål og strategiske valg, men vil normalt ikke være sammensatt for å ivareta dyptgående faglige vurderinger.

For å komme tilbake til utgangspunktet. Hvis institutter og NTNU skal få full uttelling for den faglige kompetanse og tilgjengelige ressurser, og ikke tape i forhold til tilfeldige innspill og skrikhalser, må vi arbeide systematisk med den faglige utvikling og skape mest mulig indre sammenheng i vår virksomhet. I dette arbeidet er instituttlederne våre nøkkelpersoner. Den akademiske ledelse blir primært utøvd gjennom dem.

Emil Spjøtvold