Ingen store budsjett-overraskelser

Ser vi bort fra redusert bevilgning til Realfagbygget, byr ikke statsbudsjettet for 1999 på den store dramatikk for universitetet. NTNU-ledelsen hadde fryktet det atskillig verre.

NTNU-ledelsen puster stort sett lettet ut etter at forslaget til statsbudsjett for 1999 ble lagt fram på mandag: Universitetssektoren er i all hovedsak skjermet for dramatiske kutt, og NTNUs del av kaka blir 1,570 milliarder kroner. Justert for lønnsøkninger og prisstigninger er neste års budsjett omtrent som det vi fikk i år.
- Innsparinger på universitets- og høgskolesektoren er tatt på investeringssida. Vi må bare være glad for at vi ikke blir hardere presset på løpende drift. Vår sektor framstår som skjermet i forhold til den øvrige offentlige sektor, sier NTNUs økonomidirektør, Terje Krogh, til Universitetsavisa.

Sikrer profesjons- studiene
Størst bekymring hos ledelsen vekker den reduserte bevilgningen til Realfagbygget, som er omtalt ovenfor. Flere mindre påbyggingsprosjekter, kostnadsberegnet til 92,2 millioner kroner, er strøket fra budsjettet. I byggebudsjettet regnet man videre med at innredning, laboratorieutstyr og annet inventar vil kreve investeringer på 440 millioner kroner over tre år. I forslaget til statsbudsjett er det bare avsatt 45 millioner kroner, mens det tidligere er bevilget 16 millioner.
Gladest er ledelsen over at flesteparten av de nye profesjonsstudieplassene som har blitt opprettet de siste årene, foreslås dekket også i 1999. Dette er slett ingen selvfølge - gang på gang har man sett at det bevilges til nye studieplasser ett år, men ikke ei krone til de samme studieplassene året etter. Nå får imidlertid alle de nyopprettede studieplassene innen IT, medisin og psykologi fortsatt bevilgning. - Dette tolker vi slik at regjeringen nå satser på NTNU som den viktigste utdanningsinstitusjonen på IT-området, sier rektor Emil Spjøtvoll i en kommantar til statsbudsjettet.
I forslaget til statsbudsjett finner vi også en passus som sier at NTNU skal samarbeide med Sintef om oppbygging av etter- og videreutdanningstilbud på Fornebu - uten at det foreløpig er knyttet noen form for bevilgning til dette.
Utover dette er det ingen ting som tyder på at Stortinget med dette budsjettforslaget vil sende noen spesielle signaler til Norges teknisk-naturvitenskapelige universitet. Eller til noen av de andre universitetene, for den del. Det er ingen favør eller disfavør å spore i noen retning, fordelingen mellom de fire norske universitetene ser helt rimelig ut.

Får tjene mer kurspenger
Myndighetene fortsetter sitt arbeid med å fjerne studieplasser innen for humaniora og samfunnsfag, og tar i år 250 fra høgskolene og 250 fra universitetene. Ved NTNU skal dette foregå ved at 70 studieplasser på lavere grad innenfor det som kalles «lavere prioriterte utdanninger» omgjøres til 35 IT-plasser innen høyere grad. I tillegg må 53 studieplasser ved HF- og SV-fakultetene fjernes. Men NTNU får likevel beholde noen av midlene knyttet til disse studieplassene, som en kompensasjon for omlegging.
Mens NTNU til nå har hatt en øvre grense på ti vekttall for etter- og videreutdanning institusjonen har lov til å ta seg betalt for, er grensa nå hevet til 30 vekttall i året. Dette gir økte muligheter til økt fortjeneste.
Derimot er incentivmidlene - godtgjøring for de vekttallene de ordinære studentene tar - på grunn av dårlig utvikling redusert fra forrige budsjett Det er dessuten fortsatt slik at de teknologiske vekttallene betales dårligere enn vekttall på allmennfagene, et forhold NTNU gjør sitt beste for å få endret på.

LISA OLSTAD
Kort om NTNU i statsbudsjettet

+  Samlet tildeling omtrent som før.
+  Profesjonsstudiene vokser.
÷  Færre studieplasser ved allmennfagene.
÷  Bevilgningskutt til Realfagbygget.
÷  Lavere incentivmidler.
+  Høyere grense for vekttall man kan ta seg betalt  for.
+ Raddat (laboratoriet for radiologisk datering) inn på budsjettet.

Les mer om budsjettet: Påbygg stoppes av statsbudsjettet
 


forsida  nyheter  kronikk  innspill  kultur  debatt