Til valgstyret ved NTNU

Vi foreslår professor Kathrine Skretting ved Institutt for kunst- og medievitenskap som kandidat til vervet som prorektor ved NTNU for perioden 1999 - 2002.
Bredden i universitetet bør gjenspeiles i NTNUs ledelse. Sannsynligheten taler for at rektor fortsatt vil komme fra teknologimiljøene. I denne situasjonen er det viktig at prorektor har bakgrunn i de allmennvitenskapelige og estetiske fagene. Det vil gi et godt sammensatt ledelse som kan nyttiggjøre seg erfaringer fra de største fagmiljøene i det fortsatte arbeidet med å utvikle NTNU til ett universitet.
Kathrine Skretting har, bl.a. som instituttstyrer, medlem av Det sentrale budsjettutvalget, leder av Nettverk for kunst og estetikk og Styringsgruppen for ORGUT-prosjektet, tilegnet seg kunnskaper om universitetsorganisasjonen. Hun har den kunnskap og administrative erfaring som skal til for å ta del i ledelsen av universitetet. Vi mener også at hun på en god måte vil være i stand til å kommunisere med ulike deler av universitetsmiljøet. Vi vil heller ikke se bort fra at hennes medievitenskapelige kompetanse kan komme til nytte i arbeidet med å profilere og markedsføre universitetet. Kathrine Skretting har etter vår mening både kunnskaper og egenskaper som gjør henne svært godt skikket til vervet som prorektor.

Trondheim 7. september 1998

Håkon With Andersen
dekanus HF-fakultetet

Britt Dale
dekanus  SVT-fakultetet

Julie Feilberg
prodekanus HF-fakultetet

Ragnhild Lund
leder, Det sentrale
forskningsutvalget

Kari Melby
medlem av Kollegiet
 


forsida  nyheter  kronikk  innspill  kultur  debatt