Er vi perfekte som vi er?

I siste nummer av Universitetsavisa skriver Helge Skullerud at innlegg i avisa er blitt møtt med «øredøvende taushet» fra rektor. I ORGUTs styringsgruppe har vi ment at debatten burde gå ved leserinnlegg og intervjuer i Universitetsavisa uten at vi går inn og kommenterer alt som sies og skrives. Vi responderer ved å modifisere og endre våre forslag etter de synspunkter som kommer frem underveis i høringer - og debatt-innlegg. Ettersom det - etter vår oppfatning - forekom mange misforståelser om ORGUTs målsettinger og hva innholdet i våre forslag i virkeligheten var, skrev jeg på styringsgruppens vegne en lengre redegjørelse i Universitetsavisa i første nummer etter sommerferien. Der behandles de temaene som var tatt opp av Knut Sørensen og Asbjørn Aune. Her mener da Skullerud antagelig at det ikke er godt nok argumentert, men det er en annen sak.
Apropos argumentasjon, så savner også jeg det. Det henvises til konsernmodeller som så vidt jeg forstår er et fy-ord, industribedrifter som er enda mer fy, til og med Serbia som selvfølgelig er maksimalt fy. Men det er fint lite av konkret argumentasjon i forhold til det vi faktisk foreslår. Det er interessant med lærde innlegg om universitetenes historie og tradisjon. Spesielt lærer vi at universitetene har vært styrt på ulike måter gjennom tidene. Men hva mener dere selv, mine herrer? Mener dere at nå i 1998 har vi nådd det fullkomne system for ledelse og styring av universiteter? Et system som styringsmessig er modellert etter kommunal forvaltning, og hvor det administrative apparat har mer makt enn noen gang i universitetenes historie.
ORGUT forsøker å snu dette ved å peke på nødvendigheten av at det vitenskapelig/faglige personale tar større ansvar for utviklingen av universitetet. Samtidig vil vi ha størst mulig delegering av faglige avgjørelser. Men vi må ha en koordinering, - også faglig. Før det trenger vi gode prosesser, men styrene er ikke organer for den løpende diskusjon. ORGUT vil gjøre lederne til prosessansvarlige med en beslutningsmyndighet som ligger innenfor de rammer som overordnede organer og styrene gir.
Til slutt, ettersom Skullerud tar opp en uttalelse om CERN, så ble fagmiljøene hørt. Institutt for fysikk kom med en 6-siders uttalelse som ble videresendt til Forskningsrådet.

Rektor Emil Spjøtvoll
 


forsida  nyheter  kronikk  innspill  kultur  debatt