NTNU - Norges teknisk-naturvitenskapelige universitet
Ansvarlig redaktør: Informasjonsdirektør
Anne Katharine Dahl

Teknisk ansvarlig: 
Kenneth Aar

 
Synspunkt

Finn Haugan
Adm.direktør
i SpareBank 1 Midt-Norge
NTNU viktig for Midt-Norge

Universitetet i Trondheim er en av de absolutt mest betydningsfulle institusjonene vi har i Midt-Norge. Ikke bare ut fra antall arbeidsplasser, men også ut fra at NTNU er en av de viktigste kunnskapsbasene i Norge.

Hva innebærer det å ha et stort universitet i regionen vår? Spørsmålet rommer mange svar, men for oss innebærer det bl.a. at vi er sikret et levende samfunn hvor vi blir utfordret og stimulert, både intellektuelt og kreativt. Hvor mer eller mindre etablerte sannheter og teorier til stadighet er oppe til diskusjon og vurdering. NTNU skal utfordre oss til å tenke nytt, til å stille spørsmål og til stadighet å være søkende.

Begrepet produktutvikling er velkjent fra- og for næringslivet. I denne sammenheng har det alltid vært et fruktbart samarbeid mellom universitetsmiljøet og næringslivet. Men minst like viktig som produktutvikling er kanskje prosessutvikling. Hvordan tenker vi? Hva gjør vi? Kompetanse og utvikling kan være vanskelig å måle nøyaktig, men både på universitetet og i næringslivet er menneskene de viktigste ressursene. Slik NTH i sin tid ble brukt i forhold til produktutvikling bør vi nå benytte de formidable ressursene i NTNU-samfunnet til prosessutvikling.

Vår landsdel står overfor mange utfordringer i årene fremover. Det gjelder både utvikling av infrastruktur og næringsliv. Mange av ideene og løsningene vil naturligvis bli å finne i miljøet rundt NTNU og Sintef. Min mening er at kunnskap og kompetanse er det som først og fremst skal til for å styrke våre bedrifters konkurranseevne. Et høyt utdannings- og kompetansenivå generelt i samfunnet vil være et viktig konkurransefortrinn for nasjonens bedrifter. Det å ha evnen til å bruke og utvikle mer kunnskap vil avgjøre overlevelsesevnen. Kunnskap utvikles best i spenningsfeltet mellom universitets- og utviklingsmiljøene og et krevende næringsliv. Et dynamisk næringsliv må ha god tilgang på velkvalifisert arbeidskraft på alle nivå. Det innebærer at vi må ha et spesialisert utdanningstilbud på alle nivå samt systematisk utvikling av ledere. En enda tettere kobling mellom næringsliv og universitet for å oppnå «skreddersøm» er derfor meget ønskelig. Utdanningen må tilpasses det behovet markedet har i dag og ikke minst fremover.

Svært mange universitetsmiljø har hatt tradisjon for isolasjon fremfor det motsatte og noen har fungert som de reneste «akvarier». På begge sider av glasset har det stått aktører og sett storøyd inn i «den andre verden». NTNU har klart signalisert og demonstert den motsatte holdning. Men skal dette «samvirket» mellom universitet og næringsliv fungere godt, ja så må også næringslivet ta utfordringene på alvor. Jeg er ikke helt sikker på at vi i næringslivet er flinke nok til å utnytte de ressursene som NTNU innehar. Det finnes naturligvis hederlige unntak fra dette, men for alt for mange er nok NTNU kun leverandør av velskolert arbeidskraft. Både NTNU og ikke minst næringslivet, både regionalt og nasjonalt vil ha mye å vinne på et tettere samarbeid.

I SpareBank 1 Midt-Norge har vi god erfaring med det å samarbeide med NTNU.

Ikke bare gjennom at studenter utarbeider forskjellige oppgaver og gjerne hovedoppgaven med problemstillinger knyttet opp mot vår virksomhet. Også gjennom at både studenter og til en viss grad lærerkrefter arbeider i banken i forbindelse med prosjekter vil begge parter utvikle seg i positiv retning.

Atter andre brukes som en del av den ordinære arbeidskraft i form av ekstrahjelp og gjerne sommervikariater. Alt dette har medført et spennende samarbeid som har tilført SpareBank 1 Midt-Norge økt kompetanse og dermed større konkurransekraft.

Også for trøndernes nærmeste bank er kompetanseutfordringen formidabel. Hele vår næring endrer seg dramatisk og meget raskt som følge av globalisering og fremveksten av nye sterke distribusjonskanaler, og da nevner jeg spesielt internettbasert distribusjon av finansrelaterte tjenester. For oss er det et definitivt fortrinn at vi som selvstendig bank har mulighet til et tett samarbeid med NTNU.

NTNU er selvsagt også en tradisjonsbærer og representer verdier som stadig blir viktigere for det enkelte menneske og for samfunnet. Språk, arkitektur og kultur utgjør en viktig basis i vår identitet.

Klarhet over egen identitet og gode lytteposter for hva som skjer ute i verden vil være avgjørende når fremtiden skal utformes. Slik vil NTNU kunne være en særdeles viktig premiss-leverandør med tanke på de veivalg vi som bank og enkeltmennesker skal treffe fremover.