NTNU - Norges teknisk-naturvitenskapelige universitet
Ansvarlig redaktør: Informasjonsdirektør
Anne Katharine Dahl

Teknisk ansvarlig: 
Kenneth Aar

 
Ledelsen har ordet

Kathrine Skretting
Instituttlederkurs

Denne uka startet NTNUs nye lederkurs for instituttlederne. ORGUT-vedtakene har gitt instituttlederne nye oppgaver. Nå skal de i langt større grad enn tidligere ha et helhetlig ansvar for instituttets virksomhet.

Instituttlederne har fått personalansvar for alle de tilsatte ved instituttet, ansvar for studentene og ansvar for at den administrative virksomheten drives i samsvar med gjeldende retningslinjer. Til hjelp i løsningen av disse omfattende og viktige oppgavene er det laget et helt nytt kompetanseutviklingskurs. Første bolk har tittelen Ledelse ved NTNU: kultur, roller, forventninger og finner sted inneværende høstsemester. I løpet av tre dager fokuseres det på personalansvar, økonomi og strategi. På personalsiden skal lederne få kjennskap til metodikk for medarbeidersamtaler, og i grupper skal de drøfte hvordan rekrutteringsprosesser kan håndteres mest mulig rasjonelt innenfor gjeldende regelverk. Flere miljøer har nemlig uttrykt frustrasjon overfor det forhold at tilsettingsprosesser tar så lang tid, at man risikerer å miste de beste søkerne underveis. Lederkursets økonomibit vil fokusere på ny budsjettmodell og informere om de støttefunksjoner det nye regnskapssystemet kan tilby når det gjelder økonomistyring. Siden alle institutt skal ha en vedtatt strategi, er det også satt av tid til å drøfte hvordan strategiprosesser best kan finne sted.

For NTNU er det av største viktighet at instituttene fungerer optimalt. Instituttene er universitetets fremste produktive enheter. Den forskning, undervisning og formidling vi er forpliktet til å levere finner sted på dette nivået. Vi står overfor den første utprøvingen av et nytt kursopplegg, og vi må regne med justeringer og forbedringer etter hvert, ikke minst utfra den responsen kursdeltakerne gir. Men vi håper og tror at de nye kursene skal bli en god støtte for instituttlederne i deres viktige arbeid.

Kathrine Skretting