Universitas magistrorum et scholarium:

Akademisk frihet og idéskaping
kontra toppstyring og stagnasjon

I siste nummer av «Physics World» er der et leserbrev med overskrift Requiem for Serbian Science. Foranledningen er den nye serbiske universitetsloven, som ble kjørt gjennom parlamentet som hastesak unntatt offentlighet i sommer. Av hovedingrediensene hersettes:

• Alle rektorer og dekaner oppnevnes direkte av undervisningsdepartementet.
• Alle vitenskapelig ansatte skriver under en lojalitetserklæring - eller får sparken.
• Alle forskningsinstitutter/grad schools fjernes, og privatiseres.
• Ingen forskning støttes av undervisningsdepartementet - hvis den ikke resulterer i varer i supermarkedenes hyller i løpet av tre år.

Så når SINTEF-direktør Roar Arntzen i UA nr. 10 forteller oss at «ikke samfunnet lenger er villig til å betale for de humboldtske idéer», har han utvilsomt rett - i alle fall hvis man hensetter seg til rest-Jugoslavia.
De «humboldtske idéer», som Arntzen refererer til, oppsto som følge av én konkret hendelse: Preussens forsmedelige tap for Napoleon ved Jena 14. oktober 1806. En analyse av årsakene ledet tilbake til et stivnet og inadekvat skoleverk, og avfødte en fullstendig omkalfatring av det prøyssiske undervisningssystem, fra grunnskole til universitet. I spissen for omleggingen sto Johann Gottlieb Fichte, Friedrich Schleiemacher og Wilhelm von Humboldt, diplomat, eminent språkforsker - og prøyssisk undervisningsminister 1809-10. I universitetene, i første omgang det nye universitetet i Berlin, ble det åpnet for akademisk frihet - «Lernfreiheit» (frihet for studenten til å velge sitt eget program), og «Lehrfreihet» (frihet for professoren til å utvikle emnet og delta i forskning) - og  hva vi nå betegner «forskningsbasert undervisning». Formålet - som ble oppnådd - var oppmuntring til idéskaping og nytenking, noe som var nær umulig i det gamle indoktrineringsuniversitetet. Dog - dengang som nå fant personer i maktposisjon akademisk frihet farlig - og Humboldt ble i 1819 avskjediget av et reaksjonært prøyssisk regime.
Man kan spørre seg hvordan det hadde foregått at universitetene hadde blitt til de forstenete institusjoner de var på 1600- og 1700-tallet.  Svaret er enkelt: Statlig inngripen og innføring av såkalte «overordnede mål» - i forbindelse med religionskrigene og beskyttelse av den til et hvert sted gjeldende rette lære.
Universitetene som institusjoner oppsto, som vel de fleste vet, fra midt på 1100-tallet, som laugsdannelser blant «magistre» og studenter - universitas magistrorum og universitas scholarium («universitas» er i denne sammenheng middelalderlatin, og betyr ikke universell, men laug). Stridigheter med eksterne maktpersoner - administratorer (som domkansleren i Paris) og lokale styresmakter (som bystyret i Bologna) - var legio fra  første stund. Det er bemerkelsesverdig at clerici her fikk støtte av keiser og pave, for eksempel i et edikt av Friedrich Barbarossa fra 1158.
Vanlige reaksjoner fra laugene var streik og utvandringer. Først på 1200-tallet tok eksempelvis en stor del av magistrene i Paris med seg sine studenter bort fra en maktsyk administrasjonssjef (domkansler) og over til venstre Seinebredd - hvor man fremdeles finner deres etterkommere, og omlag samtidig tok en gruppe frustrerte studenter fra Oxford med seg sine lærere over elven Cam - hvor man også fremdeles finner etterkommerne.
De første universitetene greidde seg lenge utmerket uten noen rektor (rektor - fra regere, å herske). Derimot sendte man proktorer (prokuratorer) til konge- og pavehoff, omlag som distriktshøgskolene hos oss idag sender lobbyister til Stortinget. Og det er vel hos oss idag vanlig å oppfatte våre universitetsrektorer som egentlig å være våre proktorer, med oppgave å være våre representanter utad og ikke våre «herskere».
Man bør vel også se på opprinnelsen til vervet som «dekanos». Som navnet sier, er dette i utgangspunktet leder for en gruppe på 10 - det vil si ca. 10 magistre, med sine studenter. I en slik gruppe kan lederen kjenne alle personlig, og virkelig representere gruppen. Idag ville dette mer tilsvare instituttstyrer enn fakultetsleder - som vel heller burde omdøpes til hektanos, og kanhende er et overflødig ledd i hierarkiet?
Noe om lederprinsipper. Bedriftsledere og andre har de siste par ti-årene for en stor del vært influert av hva som hos oss er kjent som «Akerskolen», med Heiberg, Glad, Ueland med flere som eksponenter, og George Kenning som teoretikeren, med prinsippet «En leder kan lede hva som helst, uten å vite noe om det han (alltid en han) leder». Og prinsippet om «accountability» - hvis det går galt, tar lederen ansvaret - og hopper med gyllen fallskjerm, mens de ansatte tar støyten. Dagens Næringsliv karakteriserte i forrige måned Akerskolen som en ulykke for norsk næringsliv ?
I universiteter blir dette om mulig verre enn i næringslivet. Rektor og dekaner vet alltid fint lite om hovedtyngden av det de ansatte holder på med - og er gjennomført inkompetente som faglige ledere. Forsøk på toppstyring av universiteter har vært prøvet nær sagt utallige ganger, og alltid med katastrofale følger. Det er nesten ufattelig at det går an å være så historieløs at man ikke har oppfattet dette - men så er også Akerskolen nesten ufattelig for undertegnede.
Som avslutning: I UA nr. 10 (4.6) spør Asbjørn Aune, vedrørende utpekte instituttstyrere, «Hva blir bedre for hvem?» Og er møtt av en øredøvende taushet fra Rektorat og Kollegium. I UA nr. 11 (18.6) kommenterer Knut H Sørensen, i en artikkel «Når store ord flyr forbi»,  ORGUTs organisasjonsprosjekt. Og er møtt med like øredøvende taushet. (I parantes bemerket: Høringsut-kastet fra «Styringsgruppen for ORGUT-prosjektet» av 10.09.98 svarer ikke på de spørsmål som her er stilt).
Så får vi høre at Rektor ønsker lovendring for å kunne sette grunnplanet utenfor i den daglige ledelse av eget arbeid. Og i sommer - spesielt for fysikere - at Rektor, uten kontakt med fagmiljøet, går ut med anbefaling om at Norge trekker seg ut av grunnforskningsprosjektet CERN.
Hva er det Rektor og Kollegium vil? Og hvordan oppfatter de sine roller? De har ganske bestemt ikke lenger min udelte tillit.

Helge Skullerud


forsida  nyheter  kronikk  innspill  kultur  debatt