NTNU - Norges teknisk-naturvitenskapelige universitet
Ansvarlig redaktør: Informasjonsdirektør
Anne Katharine Dahl

Teknisk ansvarlig:
Kenneth Aar

 
- Journalistikk, ikke matematikk

 
 
 

«Ny bunnnotering for AP:» - Utrykk for ønsketenkning fra journalistens
side, mener Anders Todal Jenssen. - Rimelig fortolkning, svarer Stein
Arne Sæther (bildet).

Stein Arne Sæther har ansvaret for valgkampdekningen i Adresseavisen. Han stiller seg uforstående til påstandene om at valgstoffet har politisk slagside i retning Høyre.

- Er det rett at Adressa favoriserer Høyre og sittende ordfører Anne Kathrine Slungård?

- Svaret er et klart og tydelig nei. Tvert i mot er vi meget oppmerksom på problemstillinga, det er en påstand som har en tendens til å bli fremmet ved hver valgkamp. Vår holdning er at vi skal ha en redelig - og kritisk - holdning til samtlige partier. De største partiene vil naturligvis få en del gratis. Det gjelder spesielt regjerende parti og sittende ordfører. Men dette er vi oppmerksom på, og søker å begrense virkningen av det. Men vi gjør våre prioriteringer ut fra journalistiske, ikke matematiske, hensyn. Vi kan ikke drive med millimetermåling av de ulike partienes eksponering i avisa vår. Selv om tommestokken nok kommer til anvendelse den også: Nettopp for å sikre en noenlunde balansert dekning.

- Journalistene i Adressa vet meget vel at de jobber i ei avis som titulerer seg som "uavhengig konservativ." Føler du deg trygg på at de ikke lar denne vissheten være med og styre det de skriver på reportasjeplass?

- Jeg føler meg trygg på at de lar dette virke styrende: Adressa som uavhengig konservativ - med vekt på "uavhengig."

- Men det fins jo bare ett konservativt parti - Høyre?

- Jo, men på reportasjeplass er vi ei uavhengig avis. Der er det ingen politiske føringer. Mens derimot på lederplass hevder vi vår verdikonservative linje - noe som ofte har foranlediget ledere som har vært kritiske til ting Høyre har gjort. Men det som står på lederplass er ikke mitt bord.

- Hva med kommentarstoffet deres - kommer ikke avisas politiske linje til uttrykk her også?

- Dersom du tenker på bakgrunnskommentarer, er jeg ikke enig i det. Men det er heller ikke mitt bord, jeg vil begrense mine kommentarer til det som står på våre valgsider.

- Dersom noen sitter seg ned etter valget og teller positive og negative artikler som omhandler de to reelle kandidatene til ordførervervet - Anne Kathrine Slungård og Tore Paulsen Værnes - føler du deg trygg på at dere vil komme ut sånn noenlunde i balanse?

- Jeg føler meg trygg på at vi vil komme ut med et resultat som er journalistisk forsvarlig. Jeg kan ikke si på forhånd eksakt hvordan fordelinga vil bli. Det kan jo tenkes at ett av partiene nå i innspurten steller seg slik at det danner grunnlag for flere kritiske artikler - det være seg Høyre, AP eller andre.

Anders Todal Jenssen kritiserer Adressa konkret i en reportasje datert 13. august, hvor dere referer en Norfakta-måling, hvor journalisten tolker den som sterk støtte til Slungård. Dette karakteriserer Jenssen som "ønsketenkning" fra journalistens side?

- Det må han gjerne mene. Undersøkelsen gav Slungård en score som var rundt 4:1 i forhold til Tore Paulsen Værnes. Slungård får bedre resultat fordi hun er mest kjent - på den annen side vil denne kjendisstatusen sannsynligvis gi henne ekstra stemmer ved valget. For øvrig kan det neppe være ukjent at AP har en ordførerkandidat. Så jeg er uenig i at vi dro reportasjen lengre enn hva målingen gav grunnlag for.

- En hovedfagsundersøkelse sier at Høyres partileder i Trondheim er alene blant de seks spurte partilederne om å synes at Adressas dekning ved tidligere valg har vært balansert og god - mens de øvrige rapporterte om til dels store problemer med å få gjennomslag for sine saker. Hva sier du til det?

- Nå er det forskjell på å "få gjennomslag med sine saker" hos oss, og å bli gjort gjenstand for en god og rettferdig dekning. Jeg føler meg dessuten viss på at de fleste partiene vil ha en annen holdning etter å ha fulgt oss gjennom denne valgkampen. Flere av dem har fått meget god uttelling. Videre har vi laget en rekke faktasaker som tar med alle partiers standpunkter.

- Det fins ingen "nummer 2-avis" i Trondheim. Etter at Avisa Trondheim gikk inn, står Adresseavisen tilbake som eneste dagsavis på valplassen. Som leder av Adressas valgdekning: Oppfatter du mangelen på lokal konkurrent som et problem?

- Generelt er det et problem med aviser som mangler lokale konkurrenter. Men for oss er det et ekstra incitament til å anstrenge oss ekstra mye for å hevde vår posisjon som uavhengig avis.

- Anders Todal Jenssen sier han kan forestille seg at politiske journalister i Adressa opplever det som ubehagelig at deres referater eller kommentarer blir stående uimotsagt nettopp på grunn av denne manglende konkurransen?

- Det er mulig han forestiller seg det. For min del - når jeg er ute på jobb prøver jeg å løse mitt oppdrag uavhengig av om vi har konkurrenter eller ikke. Det er uansett ikke snakk om å prege stoffet i noen bestemt partipolitisk retning. Dessuten er det feil å si at vi er uten konkurrenter. Vi lever i en midtnorsk virkelighet, hvor vi er omgitt av flere radio- og TV-stasjoner, og riksaviser med sine regionale reportere.
 

TORE OKSHOLEN