NTNU - Norges teknisk-naturvitenskapelige universitet
Ansvarlig redaktør: Informasjonsdirektør
Anne Katharine Dahl

Teknisk ansvarlig:
Kenneth Aar

 
Bare Høyre var fornøyd

Hovedfagsstudent i statsvitenskap, Ann Iren Jamtøy, intervjuet seks lokale partiledere om Adressas valgkampdekning. Høyres representant var alene om å synes at dekningen var god.

De øvrige partilederne som var intervjuet, rapporterte om til dels store problemer med å få gjennomslag for sine saker i Adresseavisen.

Intervjuene ble gjort i Juli måned, altså før selve valgkampen startet. Partiledernes synspunkter er med andre ord basert på erfaringer fra tidligere valgkamper.

Jamtøy arbeider med en hovedfagsoppgave som tar for seg medias dekning av lokalvalgene i Trondheim, Orkdal og Gjemnes. Hun er midtveis i datainnsamlingen, og har blant annet intervjuet lokale partiledere fra seks partier - Fremskrittspartiet, Høyre, Kristelig Folkeparti, Bylista, Arbeiderpartiet og Rød Valgallianse.

- Jevnt over synes partilederne det er vanskelig å få gehør for sine valgkampmarkeringer. De opplever redaksjonen til å være lite interessert i hva de har å melde. Ofte uteblir dekningen, eller den kommer for sent og i beskjedent format, sier Jamtøy.

Derfor blir det gjerne til at partiene henvender seg til andre media, i første rekke NRK Sør-Trøndelag. Men siden dette er et lokalvalg, har man få alternativer til Adresseavisen dersom man vil nå ut til lokalbefolkningen.

Misnøyen med Adressas valgkampdekning gjelder imidlertid ikke Høyre.

- Høyres representant gav uttrykk for tilfredshet med avisas dekning av egen valgkamp. Her ble det gitt uttrykk for at dekningen er balansert og rettferdig, sier Jamtøy.

- Hvordan tolker du partiledernes svar?

- Det kan synes som om responsen reflekterer en reell favorisering av Høyre når det gjelder avisas partipolitiske dekning.

- Går dette på at Høyre får mer spalteplass, eller at partiet får en mer positiv behandling?

- Begge deler. Når Aps ordførerkandidat Tore Paulsen Værnes står på stand og deler ut løpesedler, heter det gjerne at "Aps valgstand holdt på å blåse ned," alternativt »AP på stemmefiske. Mens når Høyres ordfører derimot er ute blant velgerne, er tittelen heller «Anne Kathrine danser vals» og omtalen synes mer positiv, sier Jamtøy. 

TORE OKSHOLEN

Meningsmålinger
- veiledende, eller villedende?

Det er to byråer som gjør politiske meningsmålinger i forbindelse med årets lokalvalg. Norfakta er størst, «Din Mening» minst. Høyre kommer best ut på Norfaktas målinger. Dette har sammenheng med de to byråenes ulike måter å vekte stemmene på. Din Mening vekter i forhold til forrige riksvalg som var i 1997, mens Norfakta veier i forhold til forrige lokalvalg, i 1995. Siden Høyre i Trondheim gjør det betydelig bedre lokalt enn nasjonalt i valg, fører dette til at prognosene for partiet blir best når vektinga tar utgangspunkt i lokalvalget.

Norfakta hadde Adressa som hovedaksjonær fram til første Juli i år, hvor de ansatte selv overtok samtlige aksjer. Anders Todal Jenssen ser dette som en positiv utvikling.

- Dette handler om troverdighet. Gjensidig avhengighet mellom en mediebedrift og et meningsmålingsbyrå kan skape problemer for begges troverdighet. Selv om de to bedriftene er formelt uavhengige av hverandre, kan det skapes «usynlige» bånd av økonomisk avhengighet, personlig vennskap og gjensidig lojalitet osv. Det viktigste er likevel å fjerne ethvert grunnlag for spekulasjon og rykter.

Les mer:
- Journalistikk, ikke matematikk