NTNU - Norges teknisk-naturvitenskapelige universitet
Ansvarlig redaktør: Informasjonsdirektør
Anne Katharine Dahl

Teknisk ansvarlig: 
Kenneth Aar

 
12 for NTNU

Bygningen er et «Earth Centre» og ligger i Doncaster, et gedigent fritidscampus-anlegg.

I forbindelse med TrondheimBiennalen har utstillingen
«12 for 2000» satt et storstilt britisk byggeprosjekt i fokus. Et prosjekt etter NTNUs hjerte.

Utstillingen «12 for 2000» i Lavetthuset i Erkebispegården er en arkitektutstilling hvor tolv byggeprosjekter for det nye årtusen er presentert med modeller og prosjektbeskrivelser. Prosjektene er et utvalg fra det storstilte millenniumsprosjektet som omfatter ny arkitektur fra hele Storbritannia. Byggeprosjektene er satt opp for å markere en storslått entré inn i det nye årtusen, men først og fremst er det her snakk om interessante komplekse realiseringer av arkitektur for framtida.

Rektor Emil Spjøtvoll sa i sin åpningstale i Lavetthuset at dette prosjektet kan være en inspirasjon for NTNU.

Prosjekter for framtida

De tolv prosjektene som er presentert med flotte modeller fordeler seg innholdsmessig i tre forskjellige kategorier: miljø, menneske og fornying. Nyere tids fraflytting, multikulturelle samfunn og endringer i arbeidsmarkedet, er konkrete eksempler på samfunnsmessige faktorer man må ta hensyn til i framtidas bygg- og by-planlegging. Blant de utstilte byggeprosjektene som enten er bygd, eller som er i ferd med å bygges, tar man hensyn til utviklingen i samfunnet og utviser visjoner for framtida.

Ett av prosjektene som er stilt ut er «National Botanic Garden of Wales» som består av et ovalt glasshus, 110 meter langt og 55 meter bredt. Innholdet er forskjellige plantearter og urter, hvor et av målene er å øke kunnskapen om middelaldersk urtemedisinering. Det hele er et prosjekt som knytter sammen miljø, kunst og vitenskap.

En annen modell på utstillingen representerer et fritidssenter, blant annet skapt med tanke på urban fornying i et multietnisk samfunn ? et åpent offentlig rom for det nye årtusen.

Flere av prosjektene går ut på å fornye områder som rammes av industrinedleggelse. Et tidligere industribasert samfunn kan fornye seg ved å satse på kunst og opplevelsessentre, eksempelvis et lyrikkteater kombinert med et kunstgalleri - et offentlig rom for kreativitet.

Eksempel til etterfølge

Fakultet for arkitektur, plan og billedkunst er medarrangør av utstillingen, som på en ypperlig måte gir uttrykk for hvordan fakultetet ser på sin situasjon og fagområdets muligheter og potensiale. Den arkitektfaglige oppgaven er av en slik art at fakultetet alltid har håndtert det som står som en hovedutfordring for NTNU - hensynet til kompleksitet og helhetsforståelse i løsningene. Fakultetet er slik sett et NTNU i miniatyr.

Gunnar Parelius, fakultetsdirektør ved Fakultet for arkitektur, plan og billedkunst, mener at det ut fra ovenfornevnte perspektiv ikke er noe tankemessig nytt i denne utstillingen. Selv om hvert enkelt prosjekt er unikt, er det for ham helt grunnleggende å tenke at arkitekturen ikke bare forholder seg til naturvitenskapen, slik andre teknologifag gjør. Arkitektfaget har alltid forholdt seg til samfunnsvitenskapen, humaniora og kunst.

- Utstillingen «12 for 2000» viser en arkitektspesifikk måte å løse en kompleks oppgave på - en oppgave som bare lar seg løse gjennom kreativitet, sier Parelius, som gjerne tar imot rektors oppfordring om å la seg inspirere.

- Arkitektfagets tverrfaglige kompetanseområde uttrykkes gjennom konkrete prosjekter. På vårt fakultet kan vi bli flinkere til å engasjere studentene til å løse konkrete problemstillinger som finnes i byen Trondheim.

Framtidas Trondheim

Gunnar Parelius mener at utstillingen «12 for 2000» i regi av TrondheimBiennalen er en åpning for å diskutere Trondheim både når det gjelder byplanmessige og regionale spørsmål.

- Man kan spørre seg hvordan Trondheim kan klare utfordringene som det post-industrielle samfunn representerer, kanskje må vi se Trondheim med nye øyne, sier Parelius.

- Helt konkret vil vi la studentene løse konkrete oppgaver relatert til Trondheim og slik utforske identiteten til Trondheim. Vi må få alle til å forstå Trondheim i en regional og global sammenheng, sier Parelius, og forestiller seg at framtidas Trondheim er en mer urban og bevisst by.

Parelius mener at NTNU kan bidra til en mer tydelig og artikulert forståelse av sin egenart og søken etter å befeste identitet som et motsvar til den ensrettende globaliseringen.

- Man kan i framtida tenke seg Trondheim som en by i et verdensomspennende nettverk der aksen Trondheim ? Oslo blir mindre interessant. Her er det snakk om å tenke globalt, både når det gjelder kunnskapsmessig, kulturelt og økonomisk.

- Er vi i en ny situasjon?

- Ja. Mange ved NTNU glemmer at de er i Trondheim og overser potensialet som ligger i den lokale identiteten. Vi må ta basis i hvor vi er, sier fakultetsdirektøren, og kan fortelle at Fakultet for arkitektur, plan og billedkunst skal gå inn i et samarbeid med Trondheim Kommune og Trondheim Handelstands Forening, og slik legge til rette for at studentene skal kunne skape konkrete arbeid tilknyttet Trondheimsregionen.


KAREN ANNE OKSTAD
SISSEL MYKLEBUST (FOTO)