NTNU - Norges teknisk-naturvitenskapelige universitet
Ansvarlig redaktør: Informasjonsdirektør
Anne Katharine Dahl

Redaktør:
Jan Erik Kaarø

Teknisk ansvarlig: 
Even Gran

 

PLU svarer Heidi Brøseth

PLU har gjennomført en lang overgangsordning og gjort det mulig for studentene å tilpasse seg nye rammebetingelser, skriver Svein Lorentzen.

Heidi Brøseth har i sitt åpne brev i Universitetsavisa en rekke kritiske kommentarer til hvilke regler som gjelder ved Program for lærerutdanning, for å innpasse "gamle" emner i den ettårige, praktisk-pedagogiske utdanningen (PPU). Jeg har ingen vanskelighet med å skjønne at studenter kan oppfatte endring i rammebetingelser som unødige hindringer i studieløpet. PLU forsøker derfor å utvise skjønn og fleksibilitet, men innenfor de rammer vi altid må forholde oss til. I Heidi Brøseths tilfelle er det for PLU viktig å understreke følgende momenter:

Fra gammel til ny modell.
Departementet vedtok i 1998 en ny, nasjonal rammeplan for lærerutdanningen ved universitetene. Som en følge av denne, måtte den lokale studiemodellen ved NTNU også legges om. For at studenter som allerede hadde tatt hele PPU1 (første halvdel av det ettårige PPU-studiet) etter gammel modell ikke skulle bli skadelidende, vedtok PLU en overgangsperiode på hele tre år - ikke tre semestre som er det vanlige. Disse studentene har siste mulighet til å ta PPU2 våren 2001, uten krav om tillegg av noe slag.

Når det gjelder studenter som har tatt fagdidaktikk eller pedagogisk teori etter gammel modell, får disse godkjent sine vekttall i den nye modellen - uten tidsbegrensning. De studentene som har tatt det gamle pedagogikkemnet (eller hadde fått fritak for dette), mangler imidlertid ett vekttall etter ny ordning. De må derfor oppfylle visse betingelser for å kompensere for dette. Det gamle og det nye pedagogikkopplegget er dessuten så forskjellig, at det (for studentenes egen skyld) ble formulert en del betingelser som skulle gjøre første del av lærerutdanningen bedre for de med gammelt pedagogikkemne. Disse betingelsene er:

  • deltakelse på obligatorisk, undervisning (3 forelesninger, 1 dramadag),
  • obligatoriske seminarer (4 seminarer),
  • skrive en observasjonsrapport (gruppebesvarelse) og en praksisoppsummering.

Det har aldri vært snakk om at disse studentene skal gå opp til ny eksamen i pedagogikk - den de allerede har tatt, er godkjent en gang for alle. De skal kun supplere med det som er nevnt i punktene ovenfor for å få en bedre tilpasning til den modellen som gjelder for PPU i dag. Ingen blir pålagt å ta ekstra praksisuker fordi de har pedagogisk teori etter gammel ordning - pedagogikk og praksis er to sider ved PPU-studiet, og må ikke blandes når det er tale om fritaksordninger.

Praksis.
Den ovenfor omtalte nasjonale rammeplanen for PPU setter 12 uker praksis som et minimum. PLU har lagt seg på denne minimumsvarianten, med 5 uker praksis i PPU1 og 7 uker i PPU2.

Noen studenter har tatt en praksisuke i forbindelse med at de har tatt fagdidaktikk eller pedagogisk teori etter gammel modell (noen få studenter har tatt to). Denne praksisen var observasjon i gruppe. Forrige høst fikk de studentene som hadde deltatt i en slik observasjonsuke et tidligere semester, fritak for observasjonsuka. Den erfaringen vi gjorde oss forrige høst med hensyn til å gi et slikt fritak, førte imidlertid til at vi har endret dette fra inneværende høstsemester, hvor alle studenter nå må ta ordinær, fem ukers praksis.

Profesjonsutdanning.
Praksisdelen er en sentral del av lærerutdanningen, og den er i tillegg svært kostnadskrevende. Vi ønsker likevel ikke å fire på de kravene vi har satt til oss selv og studentene når det gjelder mengde og innhold. De nasjonale rammeplanene setter også klare krav til PLU på dette punktet. Hensyn til fritaksmuligheter og fleksibilitet må da hele tiden veies mot kravet om kvalitet i lærerutdanningen.

Til slutt: Jeg er helt ut enig med Heidi Brøseth i at det ville være betenkelig hvis "PLU tvinger mange studenter til å ta store deler av PPT1 på nytt, og dermed skape unødig lange ventelister for studenter som ønsker å komme inn på PPU." Det faktiske forhold er at PLU har gjennomført en lang overgangsordning, og ellers forsøkt å legge til rette for en innpasning til endrede rammebetingelser. Vi har også klart å ta unna køene av studenter som vil begynne på det praktisk-pedagogiske studiet, til tross for at tilstrømningen til PPU-studiet ved NTNU til dels er langt større enn ved de andre universitetene. Dette tar vi som et tegn på at opplegg og innhold gjennomgående er godt, selv om vi hele tiden arbeider for å bli bedre.

Svein Lorentzen, leder ved PLU